Title: Procesní mapa výrobního a opravárenského podniku
Other Titles: The process map of a manufacturing and repair company
Authors: Weber, Aneta
Advisor: Svoboda Jaroslav, Ing.
Referee: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25427
Keywords: procesní mapa;procesní řízení;proces;activity based costing
Keywords in different language: process map;process management;process;activity based costing
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá procesní mapou výrobního a opravárenského podniku. Práce je vypracována ve spolupráci se společností Bammer trade a.s., která se věnuje zejména servisu a opravám vozů ve vlastnictví PMDP. Cílem práce je popsat a namodelovat procesní mapu jako celek s následným zaměřením na konkrétní procesy a využití metody ABC. Diplomová práce je rozdělená na dvě základní části. První část se věnuje teorii procesního řízení a popisu jednotlivých metod. Praktická část se již zabývá představením společnosti Bammer trade a.s. a namodelováním procesní mapy. V souvislosti s procesní mapou byla pozornost nadále věnována procesu nákupu a procesu kontrolní prohlídky tramvají, která spadá pod realizaci údržby tramvají. Tyto procesy jsou detailně popsány a namodelovány v rámci vývojových diagramů, díky čemuž je společnost může využít pro budoucí optimalizaci v rámci aplikované metody ABC.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on a process map of a manufacturing and repair company. This thesis is elaborated in cooperation with the company named Bammer trade PLC, which provides service and repairs of PMDP's vehicles mainly. The aim is to describe and to model the process map as a whole that is focused on specific processes and that uses ABC methods. The diploma thesis is divided in two principal parts. The first part presents a theory of process management and describes the methods. The practical part is focused on the presentation of Bammer trade PLC and it models the process map. In connection with the process map, the attention was focused on a buying process and a process of a control inspection which belongs to the realization of tram's maintenance. These processes are described in detail and modeled as a flowchart and therefore the company could use them for a future optimization with applied ABC method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_WeberA_VP.pdfPosudek vedoucího práce792,98 kBAdobe PDFView/Open
DP_WeberA_OP.pdfPosudek oponenta práce867,46 kBAdobe PDFView/Open
DP_WeberA.PDFPrůběh obhajoby práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
DPWeber.pdfPlný text práce4,57 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25427

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.