Title: Analýza a následná optimalizace podnikových procesů
Other Titles: Analysis and subsequent optimization of business processes
Authors: Majstorović, Daniel
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25432
Keywords: aris;model;optimalizace procesu;pemm;proces;procesní řízení
Keywords in different language: aris;model;process optimization;pemm;process;process management
Abstract: Diplomová práce pojednává o analýze a následné optimalizaci vybraných podnikových procesů. Na začátku práce je představena vybraná společnost a její strategická východiska. Poté se práce věnuje deskripci teoretických východisek procesního řízení a procesů v obecné rovině. Následně jsou popsány postup a metodika mapování stávajícího stavu organizace metodikou ARIS profesora Scheera. Na definování postupu a metodiky navazuje praktické zpracování modelů v softwaru Aris Architect, které slouží k popisu stávajícího stavu vybraného subjektu. Zmapovaný stav organizace je analyzován s využitím modelu PEMM, který je poté vyhodnocen. V závěru jsou vyvozena doporučení pro vybranou organizaci.
Abstract in different language: The thesis deals with the analysis and subsequent optimization of selected business processes. At the beginning of the thesis the selected company and its strategic bases are presented. After that, the thesis is focused on description of the theoretical background of process management and processes in general. Then the procedure and methodology of mapping the current state of organization by Professor ARIS Scheer is described. The practical processing of models in Aris Software Architect is based on defined procedure and methodology. Software is applied to describe the current state of the selected entity. The mapped state of organization is analyzed by using the PEMM model, which is then evaluated. In the conclusion, the recommendations for the selected organization are deduced.
Rights: Plný text práce není přístupný.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP2016_Majstorovic.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
DP_Majstorovic_VP.pdfPosudek vedoucího práce719,93 kBAdobe PDFView/Open
DP_Majstorovic_OP.pdfPosudek oponenta práce801,65 kBAdobe PDFView/Open
Majstrovic.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP1,45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
DP_Majstorovic.PDFPrůběh obhajoby práce1,2 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25432

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.