Title: Právní úprava financování církví a náboženských společností českým (československým) státem od roku 1948 do současnosti
Other Titles: Financing legislation of churches and religious societies by Czech (Czechoslovak) state since 1948 to the present
Authors: Krýsl, Michal
Referee: Valeš Václav, JUDr. Bc. Ph.D.
Hrdina Antonín, Prof. JUDr. DrSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25451
Keywords: církev;náboženská společnost;právní úprava;státní financování;česká republika;československo;státní správa;náboženský fond;restituce
Keywords in different language: church;religious society;legislation;state financing;czech republic;czechoslovakia;state administration;religious fund;restitution
Abstract: Rigorózní práce především popisuje vývoj právní úpravy financování církví a náboženských společností českým (československým) státem od roku 1948 do současnosti [zejm. zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, a zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)]. V předmětném období došlo v České republice (Československu) k několika společenským změnám, které oblast "přímého státního financování" církví a náboženských společností nejprve restriktivně omezily (období let 1949 ? 1989), následně transformovaly a krok za krokem výrazně modifikovaly, avšak řádně se "restitučně" nevypořádaly s minulostí (období let 1989 ? 2012) a nyní tuto epochu postupně fakticky i ukončují (období let 2013 ? 2042 a násl.). Práce dále charakterizuje vývoj státní správy ve věcech církví a náboženských společností od roku 1948, zapojení tzv. náboženských fondů do financování církví a náboženských společností a zabývá se rovněž dalšími aktuálními způsoby financování církví a náboženských společností českým státem (např. v oblasti náboženských a kulturních aktivit, školství nebo církevních památek) i komparativním srovnáním s právní úpravou financování církví a náboženských společností státem v Belgii, Lucembursku, Řecku a Slovensku.
Abstract in different language: Rigorous work mainly describes the evolution of financing legislation of churches and religious societies by Czech (Czechoslovak) state since 1948 to the present [esp. act no. 218/1949 Coll., on economic security of churches and religious societies by the state, and act no. 428/2012 Coll., on property settlement with churches and religious societies and amending some laws (act on property settlement with churches and religious societies)]. In the period under review in the Czech Republic (Czechoslovakia) were occurred several sociable changes, that the area of "direct state financing" of churches and religious societies were firstly strictly limited (period of years 1949 ? 1989), subsequently were transformed and step by step were significantly modified, but without proper restitution and without settlement with past (period of years 1989 ? 2012) and now this era in fact gradually is terminating (period of years 2013 ? 2042 et seq.). The work also characterizes the evolution of the state administration in matters of churches and religious societies since 1948, involvement of "religious funds" to the financing of churches and religious societies and also deals with other current methods of financing churches and religious societies by Czech state (e.g. in the area of religious and cultural activities, education or religious monuments) and comparative comparison with financing legislation of churches and religious societies by the state in Belgium, Luxembourg, Greece and the Slovak Republic.
Rights: Plný text práce není přístupný.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KRYSL.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP441,96 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Mgr. Michal KRYSL. Rigorozni prace [2015].pdfPlný text práce2,36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
OP - Krysl Michal.pdfPosudek oponenta práce126,36 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Krysl Michal.pdfPrůběh obhajoby práce32,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25451

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.