Title: Scénický projekt
Other Titles: Scenic project
Authors: Matušková, Gabriela
Advisor: Morávek Jan, MgA.
Referee: Sulženko Jiří, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25588
Keywords: objekt;instalace;světlo;scénografie;kompozice;princip;emoce;interaktivita;performance;místnost;pokoj;scéna;krychle;kostka;černá;barva;myšlenky;miniatura;zmenšenina;koncept;výstava
Keywords in different language: object;intallation;light;scenography;composition;emotion;interactivity;performance;space;room;scene;cube;black;color;miniature;concept;exhibition
Abstract: Jako téma mé bakalářské práce jsem si zvolila scénický projekt. Rozhodla jsem se vytvořit model scénografického objektu v prostoru, který může divák pozorovat z venku směrem dovnitř. Nahlížet do mých výtvarně ztvárněných pocitů, zhmotněných v černé krychli, která je parafrázi domu pro panenky s devíti pokoji. Také by se do dalo nazvat pohledem do mé hlavy, kde diváka stavím do role tzv. stalkera / pozorovatele, který sleduje mé soukromí. Asi tak, jako když se někdo dívá do cizího domu nebo bytu z venku skrz okno. Vytvořila jsem si několik scén a nad každou z nich jsem uvažovala jako nad velkým prostorem. Každé okno jsem se snažila pojmout vizuálně velmi čistě. Pracovat pouze s asociacemi, tvaroslovím a kompozicí. V této formě se ale pořád jedná pouze o model (a také svým způsobem i o studii) k samostatné scénické výstavě / instalaci, kde se divák stane součástí díla po té, co vkročí dovnitř do jednotlivých místností a posune tento objekt na prostor pro performance anebo případnou interaktivitu mezi návštěvníky objektu. Dalším mým cílem bylo využití co nejvíce technologických postupů s použitím nejrůznějších materiálů. Práce se základními kompozičními principy, hra s prostorem, minimalismus. Čisté tvary a linie. Vytvořit prostor pro lidskou představivost. Objekt ve tvaru černé krychle s devíti scénami. Předměty vytvořené v jednotlivých místnostech a volba zvolených materiálů jsou přímím odkazem a asociací k dané místnosti. Každá scéna výtvarně odkazuje na jinou myšlenku anebo situaci. Také na to můžeme nahlížet za dvou (nebo i více) stran. Například jako na parafrázi či odkaz na jakési společenské otázky dnešní doby. Anebo naopak, jako na čistě osobní kontext a frustraci mojí osoby jako autora. Tento počin je pro mne velmi osobním. Prožitky, nálady a pocity jsem se snažila zhmotnit v prostoru každé scény tak, aby byl pro diváka na první pohled patrný pocit z vizuální stránky věci a při druhém pohledu třeba i vzpomínka a hlubší emoce. Asociace k jednotlivým scénám / místnostem / pokojům: 1. - Houpačky jako parafráze na dětství, rozdíly a komunikace mezi lidmi 2. - Pohled do přesýpacích hodin, písky času, iluze o čase, splynutí s časem 3. - Smyčky, stejný závěr, možnost výběru, osud na míru, poslední preference 4. - Pokoj z hřebíků, úzkost, omezení, bolest, překážka, frustrace, problémy 5. - Sociální sítě, překážky, komunikační bariéra, nepotřebné informace 6. - Dlouhý stůl, prázdnota, vzdálenost, rituál, zvyk, dlouholetý vztah 7. - Zlatá židle / štafle, cesta ke štěstí, nadřazení, pozlátko, být nahoře 8. - Šipky, směr, příkaz, společnost, ovce, podvědomí, definované místo 9. - Prázdné místa, ohraničení, cíle, touhy, vztahy, vzpomínky, prožitky
Abstract in different language: As the topic of my thesis I have chosen a scenic project. I have decided to create a model of a scenographic object in space that the viewers can observe from the outside inwards. They can look closer into my feelings which are portrayed artistically, materialized into a black cube which is a paraphrase of a doll house with nine rooms. It could also be called a gaze into my head where I put the viewer into a role of so-called ''stalker'' / observer who observes my privacy. As if a person was looking into someone's house or apartment from the outside - through a window. I have created several scenes and I have though over each of them in a larger scale. Each window I tried to present visually in a very clear way. This is work only with associations, morphology and composition. In such a form it is still only a model (and in a way also a study) to its own scenic exhibition where the viewer becomes a part of the work after he sets his foot inside of each individual rooms and creates this object into a space for performance or possible interaction in between the visitors of the building. My next goal was using as many technological processes as possible as well as using various materials. I worked with basic principles of composition, playing with the space, making the best of minimalism. Pure shapes and lines. I would create ideal space for human imagination. Shaped the object into a black cube with nine scenes. Objects created in the individual rooms and the choice of materials are selected through direct links and associations to the certain room. Each scene creatively refers to another idea or situation. Also, it can be viewed from two (or more) points of view. For example, as to paraphrase and a reference to various social issues of our time. On the other hand, it can be perceived as simply personal context of my persona and my frustration as an author. This work after all, is very personal for me. I have tried to materialize my experiences, feelings and emotions in each of the scenes so that the first thing that the viewers receive is the visual effect of the things and at the second glance they go even deeper in the memories and emotions. The Associations for individual scenes / rooms: Swings, as a paraphrase to a childhood, differences in between people and communication between them Looking to the hourglass sands, sands of time, illusions of time, merging with the time. Noose, the same ending, matter of choice, designated fate, the last preference Room made out of nails, anxiety, limitation, pain, obstruction, frustration, problems Social networks, obstacles, communication barrier, useless information Long table, emptiness, distance, ritual, custom, long-term relationship Golden chair / stepladder, the way to happiness, superiority, tinsel, being on the top Directional arrow, direction, command, company, sheep, defined place, unconsciousness, Empty space, boundaries, goals, desires, relationships, memories, experiences
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce4,76 MBAdobe PDFView/Open
Matuskova_v.pdfPosudek vedoucího práce494,41 kBAdobe PDFView/Open
Matuskova_o.pdfPosudek oponenta práce137,33 kBAdobe PDFView/Open
Matuskova.pdfPrůběh obhajoby práce393,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25588

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.