Title: Financování obnovy majetku z odpisů
Financing of renewal of assets by depreciation
Authors: Vávra, František
Ťoupal, Tomáš
Citation: 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics, MME2015, Conference Proceedings. Cheb: University of West Bohemia, 2015. s. 870-875. ISBN 978-80-261-0539-8.
Issue Date: 2015
Publisher: University of West Bohemia in Pilsen
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/25686
ISBN: 978-80-261-0539-8
Keywords: akumulační financování;odpis;úvěrové financování
Keywords in different language: depreciation;accumulative financing;credit financing
Abstract: Odpisy dlouhodobého majetku jsou jednou z nejsložitějších mikroekonomických kategorií. Mají svou stránku nákladovou a svou stránku finanční (nejen). Po uvedení majetkové položky do užívání, je tato účetně odpisována. Pokud podnik není v záporném hospodářském výsledku, odpisy jsou prostředky, nedaněné, které ve firmě zůstávají. Takové odpisy lze používat k úhradě provozních nákladů. Tím se odpisy zhodnotí o míru výnosovosti nákladů. Takto zhodnocené a opakovaně zhodnocované odpisy tvoří fond. Tento fond lze využít k financování reprodukce majetkových položek. Základní formy pořizování obnovovaného aktiva jsou jednak financování z naakumulovaných a zhodnocených odpisů a jednak pořízení aktiva na některou formu úvěru a následné splácení ze zhodnocovaných odpisů. Protože se odpisuje v historických cenách, samotné odpisy nemohou pokrýt finanční potřebu obnovy. U akumulačního financování se jedná o nárůst ceny inflací a technologickými obměnami. U financování úvěrem se jedná o úroky. Proto je nezbytné vzít v úvahu zhodnocování prostředků plynoucích z uplatněných odpisů (účetních). Náš příspěvek se zabývá podmínkami, kdy zhodnocené a zhodnocované prostředky dosáhnou úrovně časové ceny analyzovaného aktiva nebo vytvoří dostatečný objem na úhradu jak jistiny, tak i naběhlých úroků. Je řešen problém možnosti takové tvorby a problém doby do dosažení shody mezi vytvořenými prostředky a potřebou na financování (doba ekonomického života). Jsou diskutovány vztahy mezi mírou zhodnocení nákladů, indexem změny cen a příslušnou úrokovou sazbou. Na závěr příspěvku je dílčí formou diskutováno i daňové působení při obměně aktiv.
Abstract in different language: Depreciation has its cost and financial aspect. Depreciation can be taken as a source of funds in company in case of profit and is used to cover operating expenses. This leads to their appreciation by rate of return costs and generates fund. There are two forms of renewal of assets. The first form is financing from accumulated and appreciated depreciation charge and the second one is acquisition of an asset by some type of credit. Depreciation charges can´t cover the financial need of renewal of assets. The value of an asset increases by inflation and technical improvement, credit financing is the value of an asset increased by interest. It is necessary to take into account appreciation of depreciation’s resources. This paper is interested in conditions where the appreciated resources reach the level of “time price” of analyzed asset or there is created sufficient amount of money to cover both principal and accrued interest. There is solved the problem of its creation and time to reach a parity between the created resources and the need of financing, the relations between the rate of return costs, the index of price changes and corresponding interest rate and finally a tax effect.
Rights: © University of West Bohemia in Pilsen
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MME_2015_proceedings.pdf60,1 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25686

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.