Název: Sociální a právní aspekty předškolní výchovy v ČR
Další názvy: Social and legal aspects of the preschool education in the Czech Republic
Autoři: Mrázová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Čabanová, Bohumila
Oponent: Žižkovský, Ivo
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2572
Klíčová slova: mateřská škola;předškolní vzdělávání;sociální výzkum;dotazníkové šetření;sociální aspekty;právní aspekty;příspěvková organizace;síť mateřských škol;finanční náklady;právní řád ČR;péče o dítě;dotace;městské části;Plzeň
Klíčová slova v dalším jazyce: kindergarten;preschool education;social research;questionnaire survey;social aspects;legal aspects;institution receiving contributions from state budget;financial costs;legal order of CR;childcare;subsidy;metropolitan districts;Pilsen
Abstrakt: Práce se zabývá předškolní výchovou a mateřskými školami, a to ze dvou hledisek - sociálního a právního. Je zde rozebráno zakotvení předškolní výchovy v právním řádu ČR, zhodnoceny mateřské školy jako příspěvkové organizace a pojednáno o funkcích a jednotlivých typech mateřských škol. Dále je zde pojednáno o komplikacích při umisťování dětí do mateřských škol, finančních nákladech spojených s docházkou dětí do mateřských škol a také o změnách v chování dítěte po umístění do mateřské školy. Práce je rozdělena na dvě části - obecnou a praktickou. Praktická část je zaměřena na dotazníkové šetření, které probíhalo ve čtyřech mateřských školách v krajském městě (Plzeň). Poznatky plynoucí z tohoto šetření, které byly získány zpracováním odpovědí respondentů do grafů, měly podepřít či vyvrátit tvrzení uvedené v obecné části. Na závěr práce byly shrnuty poznatky z dotazníků a navrhnuto jejich možné využití.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor´s work engages in a preschool education and kindergartens. It deals with the anchorage of the preschool education in the legal order of the Czech republic, it engages in the kindergarten as the institution receiving contributions from the State Budget, it engages in functions of kindergartens and various kinds of kindergartens. There are also mentioned complications with placement of children in kindergartens, financial costs, which are connected with the placement of children in kindergartens and changes in the behavior of children after placement into kindergarten. The work is divided in two parts ? general and practical. The practical one is intent on the obtaining information through a questionnaires, which was realized in four kindergartens in the regional town ? Pilsen. After the data processing, there were created graphs, which became a foundation for the detailed analysis of answers of respondents. Finally, there were summarized findings from questionnaires at the end of the work and suggested their potential use.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP 2012 - Eva Mrazova - FPR - ZCU.pdfPlný text práce455,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mrazova-VP.pdfPosudek vedoucího práce425,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mrazova-OP.pdfPosudek oponenta práce355,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mrazova-PR.pdfPrůběh obhajoby práce272,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2572

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.