Název: Vývoj a organizace požární ochrany a Hasičského záchranného sboru
Další názvy: Progress and organization of fire protection and the Fire Brigade of Czech republic
Autoři: Vítovec, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Lego, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2577
Klíčová slova: hasičský záchranný sbor;ministerstvo vnitra;požární ochrana;orgány státní správy a samosprávy;osobní a věcná pomoc;člen dobrovolných hasičů;příslušník HZS;samaritáni;hasičská jednota
Klíčová slova v dalším jazyce: fire brigade;ministry of interior;fire protection;state and local governments;personal and material assistance;member of volunteer firefighters;member of fire brigade;samaritans;unity of firemen
Abstrakt: Bakalářská práce se snaží zachytit klíčové momenty v historickém vývoji požární ochrany a Hasičského záchranného sboru ČR a to od prvních zmínek v jednotlivých etapách dějin, až po současnou dobu. Věnuje se stěžejním právním předpisům, které výrazným způsobem ovlivnily další vývoj, jak v dobrovolných, tak profesionálních organizacích. Jsou zde popsána vznikající práva a povinnosti jednotlivých subjektů v této oblasti. Zároveň jsou nastíněny vazby mezi vznikající požární ochranou a státním či samosprávným zřízením v jednotlivých časových úsecích.
Abstrakt v dalším jazyce: The target of this bachelor thesis is to highlight the most important moments and progress in the history of Fire and Rescue Service of Czech Republic, starting deep in the history and also covering present situation.The most important law regulations influencing progress in both volunteer and professional organizations, are stated in the thesis. Rights and duties of every subject and relationship between Fire Rescue Service and government are described in each particular period of time.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Jiri Vitovec.PDFPlný text práce1,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vitovec-VP.pdfPosudek vedoucího práce392,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vitovec-OP.pdfPosudek oponenta práce482,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vitovec-PR.pdfPrůběh obhajoby práce273,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2577

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.