Title: Řízení rizik ve vybrané firmě
Other Titles: Risk management in the selected company
Authors: Matej, Vlastimil
Advisor: Zvoneček, František
Referee: Zídková, Helena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2593
Keywords: riziko;řízení rizik;identifikace rizik;analýza rizik;hodnocení rizik;ošetření rizik;procesní přístup;podnikatelské riziko;stupeň ohrožení;stupeň plnění;úroveň rizika;rating
Keywords in different language: risk;risk management;risk identification;risk analysis;risk evaluation;risk treatment;process management;business risk;level of danger;level of fulfilling;level of risk;rating
Abstract: Cílem bakalářské práce je ve vybrané procesně orientované firmě identifikovat, zhodnotit a analyzovat rizika a navrhnout jejich řešení. Analýza je zaměřena na kvalitu procesů, jejich řízení a zjištění rizik. Dále je zaměřena na zprůhlednění procesů ve firmě a stanovení opatření na zjištěná rizika. Přínosem práce je stanovení metodiky řízení rizik pro vybranou firmu, sestavení seznamu vyhodnocených rizik a návrh konkrétních opatření pro vybrané oblasti.
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis is to identify, evaluate and analyse risks in a selected process-oriented company and to propose their solutions. The analysis is focused on quality of the processes, their management and diagnosing of the risks. It also deals with transparency of the processes in the company and setting of measures for identified risks. An asset of this work is to define a methodology of a risk management for the selected company, to set a list of evaluated risks and to propose specified measures for selected areas.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Rizeni rizik ve vybrane firme.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
Matej -posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce508,77 kBAdobe PDFView/Open
Matej-opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce615,66 kBAdobe PDFView/Open
Matej - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce456,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2593

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.