Název: Optimalizace indentačních měření pro hodnocení povrchových vrstev polymerních materiálů ovlivněných tepelným zatížením
Další názvy: The optimalization of indent measurements for evaluation of surface layers of polymeric materials affected by thermal load
Autoři: Sladká, Jana
Vedoucí práce/školitel: Štěpánek, Ivo
Oponent: Kaiser, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2631
Klíčová slova: Polymerní materiály;stárnutí polymerů;tepelná degradace;tenké vrstvy;měření tvrdosti;nanoindentace;rentgenová fluorescence;elasticko-plastické chování;zpevnění povrchových vrstev;depozice tenkých vrstev;modifikace povrchu;degradace povrchu
Klíčová slova v dalším jazyce: Polymer materials;thermal aging of polymer materials;thermal degradation;thin layers;measurement of hardness;nanoindentation;roentgen fluorescency;elasto-plastic properties;surface layers reinforcement;depozition of thin layers;modification of surface;degradation of surface
Abstrakt: Zaměření této práce bylo na optimalizaci metod měření tenkých vrstev na hodnocení rozvrstvených polymerních materiálů vlivem dlouhodobého působení vysoké teploty. Teplotní stárnutí bylo měřeno na vzorkách válcového tvaru z polymerů určených pro výrobu elektrických izolací. Byly vybrány 2 metody hodnocení: nanoindentace a rentgenová fluorescence. Rentgenová fluorescence byla pro první zachycení probíhajících změn a pro měření změn chemického složení na povrchu a v příčném řezu a nanoindentace byla pro zachycení změn v elasticko-plastickém chování a zpevnění povrchových vrstev. Experimentální práce ukázala, že pro aplikaci elektrických izolací v teplotně náročných podmínkách jsou vhodnější termoplasty (polyethylen).
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis is the optimalization of thin layers measuring method for rating of polymer materials that have been layered by long-time application in high temperature. Thermal Aging was measuered on cylinder shaped samples of polymers used for production of electric insulators. Two measurement methods were chosen: nanoindentation androentgen fluorescency. Roentgen fluorescency was chosen for the first capturing of ongoing changes and for measuring of changes of chemical composition of the surface and in transverse cut. Nanoindentation was used for capturing the changes in elasto-plastic properties and surface layers reinforcement. The experiments showed that thermoplastic materials (for example polyethylene) are better for application as electric insulators.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Sladka_Jana.pdfPlný text práce9,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_Sladka.tifPosudek vedoucího práce175,94 kBTIFFZobrazit/otevřít
OP_Sladka.tifPosudek oponenta práce190,68 kBTIFFZobrazit/otevřít
Prubeh_Sladka.tifPrůběh obhajoby práce56,59 kBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2631

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.