Title: Materiálové aspekty při vlečném omílání břitu osových nástrojů
Other Titles: Materials Issues in Drag-Finishing of Working Parts of Axial Tools
Authors: Janoušek, Antonín
Advisor: Kříž, Antonín
Referee: Beneš, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2632
Keywords: slinuté karbidy;mikroskop;omílání;vlečné;ŘEM
Keywords in different language: sintered carbides;microscope;finishing;drag;scanning
Abstract: Práce se zabývá mikroúpravou břitu řezného osového nástroje. Nástroje byly vyrobeny ze tří druhů slinutých karbidů. Cílem práce je zmapovat parametry omílání ve vazbě na povrchový stav a mikrogeometrii břitu. Tyto poznatky budou dány do souvislostí s chováním nástroje při obrábění. Vedle základních sledovaných parametrů bylo zvoleno odlišné omílací medium, které se doposud v praxi neaplikuje. Výsledkem práce bude najít nové možnosti úpravy mikrogeometrie a rovněž detailně popsat vliv stávajícího procesu úpravy.
Abstract in different language: This work deals with adjustment microgeometry of cutting edge of axial instruments. Tools were made from three kinds of sintered carbides. The aim is to map the tumbling parameters in relation to the surface condition and edge microgeometry. These findings will be put into context with the behavior of the tool during machining. In addition to basic monitored parameters were chosen different tumbling medium, which has so far not applied in practice. The result of the work will be to find new treatment options microgeometry and also describe in detail the impact of the current treatment process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_janousek.pdfPlný text práce4,08 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Janousek.tifPosudek vedoucího práce149,06 kBTIFFView/Open
OP_Janousek.tifPosudek oponenta práce219,69 kBTIFFView/Open
Prubeh_Janousek.tifPrůběh obhajoby práce43,62 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2632

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.