Název: Materiálové aspekty při vlečném omílání břitu osových nástrojů
Další názvy: Materials Issues in Drag-Finishing of Working Parts of Axial Tools
Autoři: Janoušek, Antonín
Vedoucí práce/školitel: Kříž, Antonín
Oponent: Beneš, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2632
Klíčová slova: slinuté karbidy;mikroskop;omílání;vlečné;ŘEM
Klíčová slova v dalším jazyce: sintered carbides;microscope;finishing;drag;scanning
Abstrakt: Práce se zabývá mikroúpravou břitu řezného osového nástroje. Nástroje byly vyrobeny ze tří druhů slinutých karbidů. Cílem práce je zmapovat parametry omílání ve vazbě na povrchový stav a mikrogeometrii břitu. Tyto poznatky budou dány do souvislostí s chováním nástroje při obrábění. Vedle základních sledovaných parametrů bylo zvoleno odlišné omílací medium, které se doposud v praxi neaplikuje. Výsledkem práce bude najít nové možnosti úpravy mikrogeometrie a rovněž detailně popsat vliv stávajícího procesu úpravy.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with adjustment microgeometry of cutting edge of axial instruments. Tools were made from three kinds of sintered carbides. The aim is to map the tumbling parameters in relation to the surface condition and edge microgeometry. These findings will be put into context with the behavior of the tool during machining. In addition to basic monitored parameters were chosen different tumbling medium, which has so far not applied in practice. The result of the work will be to find new treatment options microgeometry and also describe in detail the impact of the current treatment process.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_janousek.pdfPlný text práce4,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_Janousek.tifPosudek vedoucího práce149,06 kBTIFFZobrazit/otevřít
OP_Janousek.tifPosudek oponenta práce219,69 kBTIFFZobrazit/otevřít
Prubeh_Janousek.tifPrůběh obhajoby práce43,62 kBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2632

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.