Title: Interaktívna vizualizácia výsledkov vyhľadávania informácií pomocou konceptových zväzov
Authors: Novotná, Veronika
Butka, Peter
Smatana, Miroslav
Citation: STEINBERGER, Josef ed.; ZÍMA, Martin ed.; FIALA, Dalibor ed.; DOSTAL, Martin ed.; NYKL, Michal ed. Data a znalosti 2017: sborník konference, Plzeň, Hotel Angelo 5. - 6. října 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 15-19. ISBN 978-80-261-0720-0.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/DataAZnalosti2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26328
ISBN: 978-80-261-0720-0
Keywords: formální konceptová analýza;vyhledávání informací;vizualizace
Keywords in different language: formal conceptual analysis;searching information;visualization
Abstract in different language: Klasický pohľad na výsledky vyhľadávania získaných z vyhľadávača je často vo forme usporiadaného zoznamu, poznáme však aj systémy poskytu-júce štruktúrovanú formu výsledkov. Cieľom tohto príspevku je popísať im-plementovaný systém pre interaktívnu vizualizáciu výsledkov vyhľadávania vo forme konceptového zväzu. Tento poskytuje štruktúrovanú formu hierarchicky usporiadaných podmnožín vrátených dokumentov na základe metódy známej ako FCA (Formal Concept Analysis). Vytvorený nástroj umožňuje zvoliť dopyt a získať hierarchickú štruktúru zhlukov vrátených výsledkov na základe ana-lýzy obsahu ich krátkych popisov – tzv. snippet-ov. Takto vytvorený koncepto-vý zväz sa zobrazuje ako interaktívny graf, na ktorý je následne možné apliko-vať redukcie zvyšujúce prehľadnosť výstupnej vizualizácie. Okrem grafickej vizualizácie je možné prehliadať aj jednotlivé výsledky a odkazy na nich, ana-lyzovať ich vzťahy a odlišnosti vzhľadom na ich pozíciu v hierarchickej štruk-túre zhlukov, ako aj využiť interaktívne zobrazenie pre rozšírenú navigáciu v sub-doméne odpovedajúcej množine vrátených výsledkov.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Data a znalosti 2017
Data a znalosti 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novotna.pdfPlný text568,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26328

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.