Název: Interaktívna vizualizácia výsledkov vyhľadávania informácií pomocou konceptových zväzov
Autoři: Novotná, Veronika
Butka, Peter
Smatana, Miroslav
Citace zdrojového dokumentu: STEINBERGER, Josef ed.; ZÍMA, Martin ed.; FIALA, Dalibor ed.; DOSTAL, Martin ed.; NYKL, Michal ed. Data a znalosti 2017: sborník konference, Plzeň, Hotel Angelo 5. - 6. října 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 15-19. ISBN 978-80-261-0720-0.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: https://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/DataAZnalosti2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26328
ISBN: 978-80-261-0720-0
Klíčová slova: formální konceptová analýza;vyhledávání informací;vizualizace
Klíčová slova v dalším jazyce: formal conceptual analysis;searching information;visualization
Abstrakt v dalším jazyce: Klasický pohľad na výsledky vyhľadávania získaných z vyhľadávača je často vo forme usporiadaného zoznamu, poznáme však aj systémy poskytu-júce štruktúrovanú formu výsledkov. Cieľom tohto príspevku je popísať im-plementovaný systém pre interaktívnu vizualizáciu výsledkov vyhľadávania vo forme konceptového zväzu. Tento poskytuje štruktúrovanú formu hierarchicky usporiadaných podmnožín vrátených dokumentov na základe metódy známej ako FCA (Formal Concept Analysis). Vytvorený nástroj umožňuje zvoliť dopyt a získať hierarchickú štruktúru zhlukov vrátených výsledkov na základe ana-lýzy obsahu ich krátkych popisov – tzv. snippet-ov. Takto vytvorený koncepto-vý zväz sa zobrazuje ako interaktívny graf, na ktorý je následne možné apliko-vať redukcie zvyšujúce prehľadnosť výstupnej vizualizácie. Okrem grafickej vizualizácie je možné prehliadať aj jednotlivé výsledky a odkazy na nich, ana-lyzovať ich vzťahy a odlišnosti vzhľadom na ich pozíciu v hierarchickej štruk-túre zhlukov, ako aj využiť interaktívne zobrazenie pre rozšírenú navigáciu v sub-doméne odpovedajúcej množine vrátených výsledkov.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Data a znalosti 2017

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Novotna.pdfPlný text568,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26328

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.