Title: Učenie s prenosom medzi prirodzenými jazykmi
Authors: Pikuliak, Matúš
Šimko, Marián
Bieliková, Mária
Citation: STEINBERGER, Josef ed.; ZÍMA, Martin ed.; FIALA, Dalibor ed.; DOSTAL, Martin ed.; NYKL, Michal ed. Data a znalosti 2017: sborník konference, Plzeň, Hotel Angelo 5. - 6. října 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 204-208. ISBN 978-80-261-0720-0.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/DataAZnalosti2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26364
ISBN: 978-80-261-0720-0
Keywords: zpracování přirozeného jazyka;učení s přenosem;multilingvální učení;umělé neuronové sítě
Keywords in different language: natural language processing;learning with transmission;multilingual learning;artificial neural networks
Abstract in different language: Hlboké učenie sa aktuálne javí ako veľmi perspektívny prístup k mnohým úlohám spracovania prirodzeného jazyka. Tento úspech sa však za-tiaľ prejavuje najmä pri jazykoch, ktoré majú dostatočné množstvo zdrojov na natrénovanie komplexných neurónových sietí. Menšie jazyky s menším množ-stvom zdrojov majú problém tieto nové techniky využiť a priepasť medzi nimi a “bohatými“ jazykmi sa tak prehlbuje. V našej práci sa venujeme tomu, ako túto priepasť zmenšiť pomocou prenosu naučenej informácie z jazyka do jazyka. Hlavnou myšlienkou je trénovanie hlbokých neurónových sietí v multilingvál-nom režime tak, aby sa model naučil využívať znalosti z jedného jazyka aj pre vstupy z iných. Navrhli a vykonali sme experiment s prenosom informácie o sentimente slov pomocou zdieľaného priestoru distribučných vektorov. V ex-perimente sme dosiahli výsledky porovnateľné s nemeckými manuálne vytvo-renými lexikónmi sentimentu, pričom sme však nepoužili žiadne nemecké dáta týkajúce sa sentimentu.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Data a znalosti 2017
Data a znalosti 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pikuliak.pdfPlný text464 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26364

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.