Title: Použitie spracovaných záznamov reči pacientov pre určenie štádia Parkinsonovej choroby
Authors: Vadovský, Michal
Paralič, Ján
Citation: STEINBERGER, Josef ed.; ZÍMA, Martin ed.; FIALA, Dalibor ed.; DOSTAL, Martin ed.; NYKL, Michal ed. Data a znalosti 2017: sborník konference, Plzeň, Hotel Angelo 5. - 6. října 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 215-220. ISBN 978-80-261-0720-0.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/DataAZnalosti2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26366
ISBN: 978-80-261-0720-0
Keywords: Parkinsonova choroba;řeč;data mining
Keywords in different language: Parkinson's disease;speech;data mining
Abstract in different language: Lekársky postup diagnostikovania určitej choroby u pacientov je ča-sovo zdĺhavý a veľmi náročný. Metódy dolovania v dátach môžu tento proces urýchliť a pomôcť tak lekárom pri rozhodovaní v zložitých situáciách. V prípade Parkinsonovej choroby (PCH) je najväčším problémom diagnostika prvotného štádia, pretože symptómy nie sú tak jednoznačné a ľahko pozorova-teľné. Preto sme sa v tomto článku zamerali na určenie štádia PCH z dát za-znamenávajúcich rečové signály pacientov pomocou rozhodovacích stromov (C4.5, C5.0, CART). S cieľom zlepšenia klasifikačných modelov sme použili aj metódy RandomForest, Bagging a Boosting. Odhad presnosti modelov bol rea-lizovaný použitím k-násobnej krížovej validácie a validácie s vynechaním jed-ného záznamu (Leave-one-out). Okrem toho sme vykonali aj experimenty s odstránením kolinearity v dátach vypočítaním inflačného faktoru rozptylu (VIF) za účelom zvýšenia presností modelov.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Data a znalosti 2017
Data a znalosti 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vadovsky.pdfPlný text485,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26366

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.