Název: Vlastnosti černěných povrchů strojních součástí
Další názvy: Properties of the blackening surfaces of the machine components
Autoři: Bricín, David
Vedoucí práce/školitel: Kříž, Antonín
Oponent: Bláhová, Olga
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2637
Klíčová slova: Povrch;Povrchové úpravy;technologie černění;technologie alkalického černění
Klíčová slova v dalším jazyce: surface;surface treatment;the blackening technology;the alkaline blackening technology
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá různými technologiemi černění povrchu materiálu, zejména pak technologií alkalického černění. Po stručném úvodu práce, který se zabývá obecným pohledem na uvedenou problematiku, následuje kapitola zabývající se povrchem materiálu, jeho vlastnostmi a různými pohledy nato, jak lze povrch materiálu vnímat, poté následuje část rozebírající jednotlivé možnosti ochrany povrchu materiálu, jejich široké spektrum a možnosti uplatnění. Další kapitolou je kapitola zabývající se technologiemi černění. Tato kapitola stručně popisuje různé technologie černění povrchu materiálu jejich vlastnosti a možnosti použití. Na tuto část navazuje jedna z posledních kapitol a to kapitola o alkalickém černění. Kapitola pojednává o možnostech uplatnění, způsobech černění a o vlastnostech vzniklé povrchové vrstvy. Poslední část této práce je věnována experimentu, který zkoumá vliv teploty černicí alkalické lázně a doby černění na tloušťku vytvořené vrstvy, její korozivní odolnost a barevný odstín povrchu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with various technologies of the material surface blackening, Particularly the technology of the alkaline blackening. After a brief introduction to the thesis, Which deals with the general view on this subject followed by a chapter dealing with the Material surface properties and the different views into how the material surface can be seen, there follows a section discussing the various possibilities of the surface protection materials and their wide range of application possibilities. The next chapter deals with technology blackening. This chapter briefly describes various technologies of blackening the material surface and their application possibilities. This part is followed by one of the last chapters on alkaline blackening. This chapter discusses the possibilities of application, methods and properties of the resulting surface layer. The last part of this thesis is devoted to an experiment that examines the effect of the temperature of the blackening alkaline bath and the blackening time on the thickness of the layer formed, its corrosive efficiency and the surface color.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
VLASTNOSTI_CERNENYCH_POVRCHU_STROJNICH_SOUCASTI[1].pdfPlný text práce28,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_Bricin.tifPosudek vedoucího práce112,54 kBTIFFZobrazit/otevřít
OP_Bricin.tifPosudek oponenta práce87,34 kBTIFFZobrazit/otevřít
Prubeh_Bricin.tifPrůběh obhajoby práce29,95 kBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2637

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.