Název: Uživatelské prostředí pro toolbox NEF
Další názvy: User interface for the NEF toolbox
Autoři: Proněk, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Flídr, Miroslav
Oponent: Straka, Ondřej
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2643
Klíčová slova: uživatelské rozhraní;Java;MATLABCONTROL;NEF toolbox;MATLAB;NEF komponenta;třída;funkce;náhodná veličina;systém;estimace;vizualizace;experiment;API;XML;nefLab
Klíčová slova v dalším jazyce: user interface;Java;MATLABCONTROL;NEF toolbox;MATLAB;NEF component;class;function;random variable;system;estimation;visualization;experiment;API;XML;nefLab
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací uživatelského prostředí pro toolbox NEF. Cíl práce vychází z reálné potřeby takovéto podpory, jelikož v toolboxu NEF je vytvořeno výpočetní jádro implementující metody nelineárního odhadování, které ovšem nemá žádnou pokročilejší podporu pro správu a vizualizaci estimačních experimentů a jejich výsledků. V úvodu se bude práce nedlouho zabývat nelineárním odhadem stavu, která pod tuto práci spadá. Dále práce zahrnuje stručné seznámení s toolboxem NEF, kde se rozeberou jeho stěžejní funkce a komponenty, které jsou pro práci důležité. Na několika příkladech bude také ukázáno jak se v toolboxu NEF tvoří estimační experiment pro pozdější porovnání s vytvářením estimačních experimentů v nově navrženém a implementovaném uživatelském prostředí. Další kapitoly budou věnovány kompletnímu popisu samotného uživatelského prostředí. Uživatelské rozhraní bude bude implementováno v programovacím jazyce Java. Volání programového prostředí Matlab, ve kterém je toolbox NEF implementován, z nového užívatelského rozhraní bude zprostředkováno pomocí java knihovny Matlabcontrol.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the design and implementation of the user interface for NEF toolbox. The aim of the thesis is based on the real requierements of such support, since there is created computing core in the NEF toolbox, that implements the nonlinear estimation methods, which however has no support for advanced management and visualization of estimation experiments and their results. In the introduction the work will deal with the nonlinear state estimation, under which the thesis belongs. The work also includes a brief introduction to the NEF toolbox, which break down the key features and components that are important for the work. A few examples will also be shown how there is created an estimation experiment in NEF toolbox for the later comparsion with the creation of estimation experiment in newly designed and implemented user interface. Other chapters are devoted to a complete description of the user interface itself. The user interface will be implemented in the Java programming language. Calling programming environment Matlab, in which the NEF toolbox is implemented, of the new user interface will be ensured through the java library Matlabcontrol.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KKY) / Theses (DCY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
pronekt_DP.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pronek-v.pdfPosudek vedoucího práce2,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pronek-o.pdfPosudek oponenta práce2,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pronek-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2643

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.