Title: Automatické vyvažování velkých klikových hřídelů
Other Titles: Automatic balancing of large crankshafts
Authors: Václavík, Jan
Advisor: Schlegel, Miloš
Referee: Štětina, Milan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2654
Keywords: velká kliková hřídel;vyvažování;dýchání;Fourierova řada;metoda nejmenších čtverců
Keywords in different language: large crankshaft;balancing;breathing;Fourier series;least squares
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou automatického vyvažování velkých klikových hřídelů. V úvodu jsou popsány jednotlivé kroky finálního obrábění. Nejprve naměřené periodické vstupní hodnoty tzv. dýchání aproximujeme využitím Fourierovo řady a se znalostí počátečních nastavení lunet určíme vlivnostní matici. Následně přeurčenou soustavu vyřešíme metodou nejmenších čtverců a určíme vysunutí lunet, které minimalizuje původní naměřené dýchání. Byl vytvořen model klikového hřídele S50 MC-C. Celý algoritmus je implementován v uživatelskem rozhraní vytvořeném v~prostředí Matlab.
Abstract in different language: This thesis deals with automatic balancing of large crankshafts. In the beginning there is described single steps of final machining. At first we approximated measured periodic input values, so-called breathing, by using Fourier series. Then with knowledge of initial setup of lunettes we determine influence matrix. Subsequently we solve overdetermined equation by using least squares and we determine extension of lunettes, which decrease size of original breathing. The model of large crankshaft S50 MC-C was created. Whole algorithm was implemented in graphical user interface in Matlab.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DiplomovaPrace_Vaclavik.pdfPlný text práce4,22 MBAdobe PDFView/Open
vaclavik-v.pdfPosudek vedoucího práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
vaclavik-o.pdfPosudek oponenta práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
vaclavik-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,47 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2654

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.