Název: Automatické vyvažování velkých klikových hřídelů
Další názvy: Automatic balancing of large crankshafts
Autoři: Václavík, Jan
Vedoucí práce/školitel: Schlegel, Miloš
Oponent: Štětina, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2654
Klíčová slova: velká kliková hřídel;vyvažování;dýchání;Fourierova řada;metoda nejmenších čtverců
Klíčová slova v dalším jazyce: large crankshaft;balancing;breathing;Fourier series;least squares
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou automatického vyvažování velkých klikových hřídelů. V úvodu jsou popsány jednotlivé kroky finálního obrábění. Nejprve naměřené periodické vstupní hodnoty tzv. dýchání aproximujeme využitím Fourierovo řady a se znalostí počátečních nastavení lunet určíme vlivnostní matici. Následně přeurčenou soustavu vyřešíme metodou nejmenších čtverců a určíme vysunutí lunet, které minimalizuje původní naměřené dýchání. Byl vytvořen model klikového hřídele S50 MC-C. Celý algoritmus je implementován v uživatelskem rozhraní vytvořeném v~prostředí Matlab.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with automatic balancing of large crankshafts. In the beginning there is described single steps of final machining. At first we approximated measured periodic input values, so-called breathing, by using Fourier series. Then with knowledge of initial setup of lunettes we determine influence matrix. Subsequently we solve overdetermined equation by using least squares and we determine extension of lunettes, which decrease size of original breathing. The model of large crankshaft S50 MC-C was created. Whole algorithm was implemented in graphical user interface in Matlab.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DiplomovaPrace_Vaclavik.pdfPlný text práce4,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vaclavik-v.pdfPosudek vedoucího práce2,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vaclavik-o.pdfPosudek oponenta práce1,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vaclavik-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2654

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.