Title: Uplatnění metody Value Stream mapping v průmyslovém podniku
Other Titles: Application of Value Stream Mapping method in industrial company
Authors: Ambros, Martin
Advisor: Edl Milan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Schön Jakub, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26628
Keywords: štíhlá výroba;mapování toku hodnot;racionalizace výroby;materiálový tok;průběžná doba výroby;metody průmyslového inženýrství;vylepšení;kaizen;hodnota;hodnotový tok
Keywords in different language: lean manufacturing;value stream mapping;rationalization of production;material flow;methods of industrial engineering;improvement;kaizen;value;value stream
Abstract: Tématem této diplomové práce je uplatnění metody VSM v průmyslovém podniku. V první části práce je teoreticky pojednáno o štíhlé výrobě, vybraných metodách průmyslového inženýrství a podrobně popsána metoda Value Stream Mapping. Druhá část práce se věnuje již konkrétní implementaci metody Value Stream Mapping do konkrétního průmyslového podniku. Je provedena analýza současného toku hodnot a proveden popis zjištěných problémových oblastí. Dále je navržen nový, efektivnější tok hodnot spolu s vytvořením mapy budoucího stavu a následným zhodnocením.
Abstract in different language: The topic of this diploma thesis is the application of the VSM method in industrial company. The first part of the thesis deals with lean production, selected methods of industrial engineering and detailed described Value Stream Mapping method. The second part of the thesis deals with the concrete implementation of the Value Stream Mapping method into a particular industrial company An analysis of the current flow of values and the description of the problem areas was carried out. Further, a new, more efficient flow of values is proposed, along with the map of the future state and subsequent evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uplatneni metody Value Stream Mapping v prumyslovem podniku(1).pdfPlný text práce4,14 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Ambros.pdfPosudek vedoucího práce760,54 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Ambros.pdfPosudek oponenta práce670,32 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Ambros.pdfPrůběh obhajoby práce744,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26628

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.