Název: Vysokoteplotní tavení materiálů ve studeném kelímku
Další názvy: High-temperature Melting in Cold Crucible
Autoři: Zajacová, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Kožený, Jiří
Oponent: Rada, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2663
Klíčová slova: technologie tavení řízené elektromagnetickým polem;indukční tavení;Maxwellovy rovnice;studený kelímek;zhodnocení procesu tavení;tavení elektricky nevodivých materiálů;tavení elektricky vodivých materiálů
Klíčová slova v dalším jazyce: electromagnetic field controlled melting technologies;induction melting;Maxwell´s equations;cold crucible;ISM process review;melting of electrical non-conductive materials;melting of electrical conductive materials
Abstrakt: V této diplomové práci jsou shromážděny informace o principu indukčního tavení materiálů ve studeném kelímku (ISM). Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První část se zabývá technologiemi tavení řízenými elektromagnetickým polem, druhá část je věnována metodě studeného kelímku, kde je popsána historie, princip tavení a konstrukce studeného kelímku. Ve třetí části jsou shrnuty přednosti a nevýhody tohoto způsobu tavení. Ve čtvrté kapitole jsou uvedeny optimální podmínky pro tavení elektricky nevodivých materiálů s analytickým výpočtem pro konkrétní materiál (ZrO2). Následující část se zabývá tavením elektricky vodivých materiálů. V rámci této kapitoly byla pomocí metody konečných prvků provedena případová studie možnosti aplikace tavení ve studeném kelímku pro případ zpracování titanu. Byl vytvořen zjednodušený model tavícího zařízení, na němž bylo zkoumáno rozložení elektromagnetického a teplotního pole. Závěrem bylo provedeno celkové zhodnocení získaných poznatků.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis collects comprehensive information about induction skull melting process (ISM). Thesis is divided into five chapters. First chapter deals with electromagnetic field controlled melting technologies; the second is devoted to induction skull melting method whereas the history, physical principles and construction of cold crucible are described. The advantages and disadvantages of ISM process are summarized in third chapter. In the next chapter, the optimum conditions for electrical non-conductive materials melting are introduced, with the addition of analytical computation for selected material (ZrO2). Similarly, the following chapter is concerned with electrical conductive materials melting. In addition, a case study of ISM process for titanium melting was performed using Finite Element Method (FEM). A simplified model of melting device was created and the distributions of electromagnetic and temperature fields were investigated. In the end, the obtained knowledge were summarized.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Zajacova_2012.PDFPlný text práce3,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zajacova_V.pdfPosudek vedoucího práce645,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040836_oponent.pdfPosudek oponenta práce377,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040836_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce142,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2663

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.