Title: Vysokoteplotní tavení materiálů ve studeném kelímku
Other Titles: High-temperature Melting in Cold Crucible
Authors: Zajacová, Nikola
Advisor: Kožený, Jiří
Referee: Rada, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2663
Keywords: technologie tavení řízené elektromagnetickým polem;indukční tavení;Maxwellovy rovnice;studený kelímek;zhodnocení procesu tavení;tavení elektricky nevodivých materiálů;tavení elektricky vodivých materiálů
Keywords in different language: electromagnetic field controlled melting technologies;induction melting;Maxwell´s equations;cold crucible;ISM process review;melting of electrical non-conductive materials;melting of electrical conductive materials
Abstract: V této diplomové práci jsou shromážděny informace o principu indukčního tavení materiálů ve studeném kelímku (ISM). Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První část se zabývá technologiemi tavení řízenými elektromagnetickým polem, druhá část je věnována metodě studeného kelímku, kde je popsána historie, princip tavení a konstrukce studeného kelímku. Ve třetí části jsou shrnuty přednosti a nevýhody tohoto způsobu tavení. Ve čtvrté kapitole jsou uvedeny optimální podmínky pro tavení elektricky nevodivých materiálů s analytickým výpočtem pro konkrétní materiál (ZrO2). Následující část se zabývá tavením elektricky vodivých materiálů. V rámci této kapitoly byla pomocí metody konečných prvků provedena případová studie možnosti aplikace tavení ve studeném kelímku pro případ zpracování titanu. Byl vytvořen zjednodušený model tavícího zařízení, na němž bylo zkoumáno rozložení elektromagnetického a teplotního pole. Závěrem bylo provedeno celkové zhodnocení získaných poznatků.
Abstract in different language: This thesis collects comprehensive information about induction skull melting process (ISM). Thesis is divided into five chapters. First chapter deals with electromagnetic field controlled melting technologies; the second is devoted to induction skull melting method whereas the history, physical principles and construction of cold crucible are described. The advantages and disadvantages of ISM process are summarized in third chapter. In the next chapter, the optimum conditions for electrical non-conductive materials melting are introduced, with the addition of analytical computation for selected material (ZrO2). Similarly, the following chapter is concerned with electrical conductive materials melting. In addition, a case study of ISM process for titanium melting was performed using Finite Element Method (FEM). A simplified model of melting device was created and the distributions of electromagnetic and temperature fields were investigated. In the end, the obtained knowledge were summarized.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zajacova_2012.PDFPlný text práce3,71 MBAdobe PDFView/Open
Zajacova_V.pdfPosudek vedoucího práce645,43 kBAdobe PDFView/Open
040836_oponent.pdfPosudek oponenta práce377,5 kBAdobe PDFView/Open
040836_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce142,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2663

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.