Název: Ekonomické zhodnocení provozu FV systémů s ohledem na současné legislativní změny v podpoře OZE v ČR
Další názvy: Economic Evaluation of PV System Operation with Regard to Present RES Support Legislative Changes in the Czech Republic
Autoři: Fiala, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Hejtmánková, Pavla
Oponent: Dvorský, Emil
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2671
Klíčová slova: fotovoltaika;účinnost;fotovoltaická elektrárna;špičkový výkon;zelený bonus;výkupní cena;cash flow;doba návratnosti;čistá současná hodnota
Klíčová slova v dalším jazyce: photovoltaics;efficiency;photovoltaic power plant;peak power;green bonus;purchase price;cash flow;time of return;net present value
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou výroby elektrické energie ze slunečního záření. V první části je popsána historie fotovoltaiky. Dále jsou zde uvedeny výhody, nevýhody a možnosti využití této technologie v České republice. V druhé části práce je využíváno ekonomických ukazatelů reálné doby návratnosti investic a čisté současné hodnoty k určení vlivu provedených legislativních opatření v podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na návratnost investic do vybraných fotovoltaických elektráren.
Abstrakt v dalším jazyce: This Master?s thesis deals with the production of electricity from solar radiation. The first part describes the history of photovoltaics. Further there are mentioned the advantages, disadvantages and possibilities of using this technology in the Czech Republic. In the other part are used economic indicators discounted payback period and net present value for determining the influence of implemented legislative measures in support of electricity production from renewable energy sources to return on investment of selected photovoltaic power plants.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KET) / Theses (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce14,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047331_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce386,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047331_oponent.pdfPosudek oponenta práce304,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047331_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce172,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2671

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.