Title: Ekonomické zhodnocení provozu FV systémů s ohledem na současné legislativní změny v podpoře OZE v ČR
Other Titles: Economic Evaluation of PV System Operation with Regard to Present RES Support Legislative Changes in the Czech Republic
Authors: Fiala, Pavel
Advisor: Hejtmánková, Pavla
Referee: Dvorský, Emil
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2671
Keywords: fotovoltaika;účinnost;fotovoltaická elektrárna;špičkový výkon;zelený bonus;výkupní cena;cash flow;doba návratnosti;čistá současná hodnota
Keywords in different language: photovoltaics;efficiency;photovoltaic power plant;peak power;green bonus;purchase price;cash flow;time of return;net present value
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou výroby elektrické energie ze slunečního záření. V první části je popsána historie fotovoltaiky. Dále jsou zde uvedeny výhody, nevýhody a možnosti využití této technologie v České republice. V druhé části práce je využíváno ekonomických ukazatelů reálné doby návratnosti investic a čisté současné hodnoty k určení vlivu provedených legislativních opatření v podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na návratnost investic do vybraných fotovoltaických elektráren.
Abstract in different language: This Master?s thesis deals with the production of electricity from solar radiation. The first part describes the history of photovoltaics. Further there are mentioned the advantages, disadvantages and possibilities of using this technology in the Czech Republic. In the other part are used economic indicators discounted payback period and net present value for determining the influence of implemented legislative measures in support of electricity production from renewable energy sources to return on investment of selected photovoltaic power plants.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce14,09 MBAdobe PDFView/Open
047331_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce386,13 kBAdobe PDFView/Open
047331_oponent.pdfPosudek oponenta práce304,97 kBAdobe PDFView/Open
047331_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce172,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2671

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.