Other Titles: Dark issues in the works of Cormac McCarthy
Authors: Barochová, Markéta
Advisor: Kašparová Jana, Mgr. et Mgr.
Referee: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26724
Keywords: cormac mccarthy;temná témata;jižanská gotika;incest;nekrofilie;kanibalismus;americká literatura
Keywords in different language: cormac mccarthy;dark issues;southern gothic;incest;necrophilia;cannibalism;american literature
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na osobu amerického autora Cormaca McCarthyho a temná témata v jeho literatuře. Teoretická část se zabývá především shrnutím americké literatury 20. století, literaturou Amerického jihu a jižanské gotiky, do kterého je McCarthy často zařazován. Osobnost Cormaca McCarthyho dostala svou vlastní kapitolu. Praktická část pak zahrnuje analýzu tří z McCarthyho děl, ve kterých rozebírá témata incestu, nekrofilie a kanibalismu. V jednotlivých kapitolách se zaměřuje hlavně na způsob, jakým McCarthy dané téma uchopil a jakým způsobem jej popisuje. Jako nejpodstatnější díla byla k této bakalářské práci vybrána Vnější tma, Dítě boží a Cesta. Závěrečná kapitola slouží jako sjednocení celé práce a ve výše zmíněných knihách zkoumá, do jaké míry McCarthy používá stejné způsoby k popsání daných témat nebo jestli se naopak jeho přístup pokaždé liší.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the American author Cormac McCarthy and focuses on the dark issues in three of his novels. The theoretical part consists mainly of an overview of the American literature of 20th century, literature of American South and the genre of Southern gothic in which is Cormac McCarthy often classified. Cormac McCarthy is paid attention to in a separate chapter. The practical part includes the analysis of three McCarthy's novels in which it examines the themes of incest, necrophilia and cannibalism. In individual chapters, the work is targeted mainly on the techniques with which McCarthy handled the given issues. Outer Dark, Child of God and The Road were chosen as the most significant books. Final chapter serves as a unifying one where the work examines to which measure McCarthy utilizes similar aspects in these novels or whether they differ from each other completely.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Barochova.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Barochova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce771,27 kBAdobe PDFView/Open
Barochova - oponent.pdfPosudek oponenta práce753,93 kBAdobe PDFView/Open
Barochova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce241,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26724

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.