Title: Přibližování a vzdalování v neverbální komunikaci
Other Titles: Zooms in nonverbal communication
Authors: Štědronská, Ivana
Advisor: Hanzelínová Lada, PhDr. Ph.D.
Referee: Murgaš Jaromír, PhDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26794
Keywords: komunikace;verbální;neverbální;proxemika;komunikační vzdálenost;interpersonální vztahy;mimika;haptika;kinezika;gestika;posturologie;oční pohledy
Keywords in different language: communication;verbal;nonverbal;proxemics;communicative distance;interpersonal relationships;facial expressions;haptics;kinesics;gestures;posture;eye contacts
Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo posoudit jaké faktory ovlivňují komunikační vzdálenosti, tedy přibližování a oddalování v při vzájemných interakcích mezi lidmi se zaměřením na neverbální komunikaci. Při práci byla použita komparativní metoda srovnání různých zdrojů, jak českých, tak i zahraničních. Studiem materiálů jsem došla k závěru, že komunikační vzdálenosti nejsou dány jen individuálními vlastnostmi daného jedince, ale mnoha dalšími faktory. Jedním z klíčových faktorů ovlivňujících prostorové vzdálenosti jsou kulturní vlivy dané společnosti. Společnost stanovuje normy a vzorce přípustného chování jedince. Mezi kulturní vlivy patří rovněž náboženské vyznání. Další skupinu vlivů tvoří vlivy biologické věk, pohlaví, individuální vlastnosti jedince... Sociální vlivy se rovněž významnou měrou podílí na komunikačních vzdálenostech. Mezi sociální faktory řadíme vliv rodiny, výchovy, sociálního postavení, vzdělání, vliv vrstevnických skupin apod. Prostorové vzdálenosti rovněž ovlivňují geografické a klimatické faktory. Komunikační vzdálenosti jsou tedy dány kombinací více faktorů.
Abstract in different language: The aim of this thesis has been to assess which factors affect communication distance and its changes ("zooms") during interpersonal interaction, with particular interest in nonverbal communication. The method used was comparison of different information sources, both Czech and foreign. By studying the available literature I reached the conclusion that communicative distance depends not only on one's individual characteristics but also many other factors. One of the key factors are cultural influences of a given society, which sets norms and patterns of accepted behaviour. Cultural influences include also religious traditions. Another group is biological factors age, sex, individual personality traits. Social factors also affect communicative distance. Among those we find the influence of family, upbringing, social status, education, peer groups, etc. Distances are also affected by geographical and climatic factors. In short, distances depend on a combination of various factors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stedronska bakalarska prace 2017.pdfPlný text práce444,34 kBAdobe PDFView/Open
stedronska_hanzelinova.JPGPosudek vedoucího práce2,81 MBJPEGView/Open
stedronska_murgas.pdfPosudek oponenta práce752,07 kBAdobe PDFView/Open
stedronska_O.pdfPrůběh obhajoby práce464,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26794

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.