Název: Elektrostatická separace zemědělských plodin
Další názvy: Electrostatic Separation of Crops
Autoři: Šula, Martin
Vedoucí práce/školitel: Šroubová Lenka, Ing. Ph.D.
Oponent: Mach František, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26845
Klíčová slova: separace;elektrostatická separace;separátor;semena rostlin;zemědělské plodiny;plevy
Klíčová slova v dalším jazyce: separation;electrostatic separation;separators;plant seed;crops;chaff
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na ověření možnosti použití elektrostatické separace pro třídění zemědělských plodin. Zejména je orientována na možnost aplikace principů elektrostatické separace pro čištění zrn základní kultury od nežádoucích příměsí v podobě nečistot a semen plevelných rostlin. Práce poskytuje přehled různých známých druhů separátorů společně s vysvětlením jejich fyzikálních principů. Na základě znalosti těchto principů byl proveden návrh a následné sestrojení experimentálního zařízení pro ověření separovatelnosti směsí rostlinného charakteru. Experimenty byly prováděny na řadě směsí zemědělských kulturních plodin s různými materiály představujícími nečistoty v obilné mase.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented thesis is focused on the verifying the possibility of using electrostatic separation for a separation of crops. Especially, The thesis verifies possibilities of applications of the principles of the electrostatic separation during cleaning grains of major seed culture from impurities. The impurities consist of dirt, weed seeds, and others plant and non-plant materials. The thesis provides an summary of various discovered types of separators and explanations of their physical principles. A proposal of an experimental device was based on the knowledge of these principles. After that, the elektrostatic separator has been constructed for verification separability mixture of agricultural crops. Experiments has been performed for mixtures of several types of agricultural crops with different materials representing impurities in the grains.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Sula.pdfPlný text práce3,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070808_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce287,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070808_oponent.pdfPosudek oponenta práce563,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070808_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce263,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26845

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.