Title: Možnosti ověření vlastností izolačních kapalin
Other Titles: Possibilities of Properties Verification of Insulating Liquids
Authors: Turek, Jan
Advisor: Prosr, Pavel
Referee: Pihera, Josef
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2686
Keywords: elektroizolační kapaliny;minerální olej;syntetický olej;rostlinný olej;diagnostika elektroizolačních kapalin;degradační parametry;životnostní křivka
Keywords in different language: electroinsulating liquids;mineral oil;synthetic oil;natural oil;diagnosting electroinsulating liquids;degrading factors;lifetime curve
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou kapalných izolantů používaných v elektrotechnice jako izolační a chladicí médium. V úvodu práce je provedeno dělení kapalin dle jejich původu, popis běžně používaných zástupců z každé skupiny a jejich vzájemné srovnání. V dalších částech jsou rozebrány základní degradační parametry izolačních kapalin a dále metody určené k posouzení aktuálního stavu elektrických, fyzikálních a chemických parametrů. Praktická část je zaměřena na laboratorní měření a vzájemné porovnání vybraných vlastností u předložených vzorků oleje. Výsledkem experimentu je životnost měřeného oleje vyjádřená životnostní křivkou.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the liquid insulation used in electrical engineering as an insulating and cooling medium. The first part of the thesis is focused on the division of different types of liquids sorted by origin with description of commonly used types and their comparison. In the following sections, there are analyzed basic degrading factors of insulating liquids and methods used to recognition actual quality of electrical, physical and chemical parameters. The practical part is focused on laboratory measurement and comparison of chosen characteristic of submitted oil samples. The result of the measurement is the life time curve of the oil.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Turek_E10N0063P.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
047348_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce374,08 kBAdobe PDFView/Open
047348_oponent.pdfPosudek oponenta práce303,84 kBAdobe PDFView/Open
047348_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce126,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2686

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.