Název: Návrh malé vodní elektrárny
Další názvy: Project of small hydroelectric power station
Autoři: Starostová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Majer, Viktor
Oponent: Hejtmánková, Pavla
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2689
Klíčová slova: hydroenergetický potenciál;vodní energie;malá vodní elektrárna;vodní kolo;vodní turbína;hltnost turbíny;elektrizační soustava;životní prostředí;Křemežský potok;křivka denních průtoků
Klíčová slova v dalším jazyce: hydroenergetic potential;hydraulic power;small hydro-power plant;water wheel;water turbine;swallowing capacity of turbine;electricity supply system;environment;Kremze stream;daily flow rate curve
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá postupem návrhu malé vodní elektrárny na Křemežském potoce v lokalitě Brloh, přičemž si klade za cíl zejména poukázat na problematiku celého procesu. V úvodu je popsán výběr vhodné lokality pro stavbu vodního díla, kdy je zároveň nastíněno vhodné řešení využití jejího hydroenergetického potenciálu. V další části je mapován trh se zařízením pro malé vodní elektrárny a jsou popsány právní předpisy a normy jich se týkající. V neposlední řadě je počítána energetická bilance stavby a zpracován ekonomický rozbor její návratnosti, přičemž je porovnávána možnost rekonstrukce současného díla s důrazem na nízké investiční náklady spolu s rozsáhlejší rekonstrukcí za účelem maximálního využití hydroenergetického potenciálu lokality. V závěru práce je pak nastíněn předběžný technický návrh tohoto řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the design procedure for small hydropower plant on Kremze stream in Brloh lokality and aims to point out especially the issue of its whole process. The introduction describes the site selection for the project, which is also outlined a suitable solution using its hydro energetic potential. In the next part the regulations, standards and the market with equipment for small hydro power plants is mapped. Not least the energy balance is calculated and economic analysis of its return is processed when the reconstruction of current power plant with emphasis on low investment cost and more extensit refurbishment in order to maximize the use of hydro energetic potential of its site. In conclusion the preliminary technical design is outlined.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KET) / Theses (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Starostova_Tereza.pdfPlný text práce5,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Starostova_V.pdfPosudek vedoucího práce585,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Starostova_O.pdfPosudek oponenta práce580,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047351_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce161 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2689

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.