Název: Návrh transformovny 110/22 kV letiště Ruzyně
Další názvy: The project of transformation station 110/22 kV of the Ruzyně airport
Autoři: Jarošová, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Tesařová, Miloslava
Oponent: Kroupa, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2693
Klíčová slova: transformační stanice;vypínač;odpojovač;transformátor;transformátor vlastní spotřeby;přístrojový transformátor;zkratové proudy;zkratový výkon
Klíčová slova v dalším jazyce: transformation station;switch;circuit breaker;transformer;own power transformer;instrument transformer;short circuit current;short circuit power
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh transformovny 110/22 kV letiště Ruzyně. Cílem práce je popsat stávající způsob připojení letiště a navrhnout transformovnu s ohledem na stupeň bezpečnosti dodávky, možností výstavby linek v dané lokalitě a bilanci zatížení s trendem 1% ročního nárůstu.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis presents the project of transformation station 110/22 kV of the Ruzyně airport. The aim of this thesis is to describe the current way of the connecting the airport and to design transformation station with regard to the degree of security of electricity supply, to the possibility of building lines in the area and with regard to the balance of the load with the trend of 1% annual increase.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Navrh transformovny 110_22 kV letiste Ruzyne.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047355_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce420,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047355_oponent.pdfPosudek oponenta práce375,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047355_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce126,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2693

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.