Title: Rusko-japonská válka.
Other Titles: Russo-Japanese war.
Authors: Metlička, Daniel
Advisor: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Referee: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26948
Keywords: rusko-japonská válka;rusko;japonsko;dálný východ;korea;port artur;mukden;liao-jang;mandžusko;1904-1905;19. století;20. století.
Keywords in different language: russo-japanese war;russia;japan;far east;korea;port arthur;mukden;liaoyang;manchuria;1904-1905;19th century;20th century.
Abstract: Cílem této práce je analyzovat klíčové události vztahu mezi Japonskem a Ruskem na Dálném východě ve druhé polovině 19. století, které vedly na počátku 20. století k válce. Modernizace Japonska byla hlavním důvodem, proč začalo pronikat do Koree, to posléze eskalovalo válkou s Čínou. Po vítězné válce muselo Japonsko předat Port Artur zpět do Číny kvůli Intervenci tří (Rusko, Francie a Německo). Symbolem Rusů na Dálném východě byla trans-sibiřská železnice, která vedla přes Mandžusko do Vladivostoku. Tento přístav v zimních měsících zamrzal, a proto Rusové hledali v oblasti nezamrzající přístav, který našli v Port Arturu. Pronájem tohoto významného přístavu byl jedním z důvodů, proč Japonsko zahájilo válku s Ruskem v únoru 1904. Překvapivý torpédový útok na ruskou pacifickou flotilu zakotvenou v Port Arturu oslabil Rusy a japonský admirál Tógó ovládal moře. Okamžitě začalo vyloďování pěchoty poblíž korejského Soulu, kterou Rusové nebyli schopni narušit. Příchod admirála Makarova do Port Arturu byl pro ruské vojenské sily značnou podporou, ale již po jednom měsíci byl zabit, když pod jeho lodí explodovala Petropavlovsk explodovala námořní mina. Další admirálové a generálové nebyli tak zkušení a odvážní, aby byli dobrým příkladem pro své vojáky jako Makarov. Zatímco Japonsko ovládlo moře mohlo se od této doby soustředit na dva hlavní pozemní cíle, Port Arthur a vítězství nad ruskou mandžuskou armádou. Obléhání Port Arturu bylo velmi krvavé a mnoho japonských vojáků při něm zemřelo. Ale na počátku roku 1905, po pěti měsících obléhání, se Port Arthur vzdal. Japonské pozemní síly během kampaně bojovaly s Rusy mnoha bitev a ve všech vyhrál. Ruské síly pod generálem Kuropatkinem nebyly schopné zastavit japonský postup hlouběji do Mandžuska a po bitvě u Mukdenu uprchli více než kdy předtím. Posledním ruským pokusem o zvrácení průběhu války bylo vyslání dvou nových flotil z Baltského moře na Dálný východ. Po osmi měsících plavby se setkali s připravenou flotilou admirála Tógóa. Bitva u Tsushimy byla japonským rozhodujícím vítězstvím, když během boje ztratili jen tři torpédové lodě, zatímco Rusové prakticky celou flotilu.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to analyze key events of the relationship between Japan and Russia in Far East in the second half of the 19th century that led at the beginning of the 20th century to war. The modernization of Japan was main reason why they began to penetrate to Korea, which lately escalated to war with China. After victorious war, Japan had to hand over Port Arthur back to China because of Intervention of three (Russia, France and Germany). Symbol of Russians in Far East was Transsiberian railway which led through Manchuria to Vladivostok. This port was during winter months frozen, so Russians were looking for ice free port in area and they found it in Port Arthur. Lease of this important port was one of the reasons why Japan began war with Russia in February 1904. Surprising torpedo attack on Russian pacific fleet anchored in Port Arthur weakened Russians and Japanese admiral Tógó began to control the sea. Immediately began landing of infantry near Korean Seoul which Russians were not able to interrupt. Arrival of admiral Makarov to Port Arthur was boost for Russian war efforts, but after one month he was killed when a mine exploded beneath his ship Petropavlovsk. Other admirals and generals were not so skilled and brave to be good example for the sailors like Makarov. Whereas Japan dominated seas from this time and can focus on two main ground targets, Port Arthur and victory over Russian Manchurian army. Siege of Port Arthur was very bloody and many Japanese soldiers died during this effort. But at the beginning of year 1905, after five months of siege, Port Arthur surrenders. Japan ground forces during campaign fought with Russians many battles and in all of them they won. Russian forces under general Kuropatkin were not able to stop Japanese advance deeper into Manchuria and after battle of Mukden they fled away more than ever before. Last Russian try to reverse course of war was to send two new created fleets from Baltic Sea to Far East. After eight months of cruise they faced to prepared fleet of admiral Tógó. Battle of Tsushima was Japanese decisive victory, when they lost just three torpedo boats meanwhile Russians practically whole fleet.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rusko-japonska valka 1904-1905.pdfPlný text práce3,06 MBAdobe PDFView/Open
Metlicka - V.pdfPosudek vedoucího práce609,21 kBAdobe PDFView/Open
Metlicka - O.pdfPosudek oponenta práce646,61 kBAdobe PDFView/Open
Metlicka.pdfPrůběh obhajoby práce279,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26948

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.