Název: Otázka takzvaného "konečného řešení" a konference ve Wannsee.
Další názvy: The question of the so-called "Endlősung der Juden Frage" and the Conference at Wannsee.
Autoři: Sak, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Oponent: Jeřábek Martin, PhDr. Dipl. - Pol. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26949
Klíčová slova: druhá světová válka;holocaust;konečné řešení židovské otázky;konference ve wannsee;antisemitismus;nacismus;třetí říše
Klíčová slova v dalším jazyce: world war ii;holocaust;final solution to the jewish question;conference at wannsee;anti-semitism;nazism;third empire
Abstrakt: Cesta ke "konečnému řešení" židovské otázky započala již v lednu 1933, kdy se moci chopila NSDAP v čele s Adolfem Hitlerem. Židé začali být perzekuováni a postupně jim byla ubírána práva na svobodný život. Nacisté je totiž chtěli přinutit k emigraci, aby mohli vytvořit rasově čistý stát. Další vlna omezení přišla v podobě norimberských rasových zákonů, jež Židy degradovaly v "podřadné" lidi. Největší předválečný pogrom na židovském obyvatelstvu však přišel s Křišťálovou nocí, po níž putovali první Židé do koncentračních táborů. S počátkem války začal i projekt T4, jenž se zabýval eutanázií dlouhodobě nemocných. Ve stejné době byly zahájeny i první deportace do Generálního gouvernementu, jež byly součástí projektu přesunu etnických Němců zpět do Říše. Tím byly také položeny první základy pro zřízení židovských ghett. Postupem času, jak se Třetí říše rozmáhala, spadalo pod její vliv čím dál více osob židovského vyznání. Ghetta začala být přeplněná, tudíž se musela najít nová alternativa, která by tento problém vyřešila. Nacistické vedení tak přijalo plán Madagaskar, který se ovšem nemohl realizovat vzhledem k nepříznivé válečné situaci s Velkou Británií. Teprve až se vstupem do válečného stavu se Sovětským svazem, vyvstala nová alternativa v podobě přesunu Židů někam na východ. Tento vojenský střet měl pro německý národ přinést zároveň i tzv. životní prostor. S přepadením Sovětského svazu současně započala i nová fáze židovské otázky. Na tomto území totiž působily jednotky Einsatzgruppen, které zabíjely lidi spojené s tzv. židobolševismem, čili politické odpůrce a Židy. Vzhledem k přesvědčení, že válka bude brzy vyhrána, přistoupilo nacistické vedení ke "konečnému řešení" židovské otázky v podobě výstavby vyhlazovacích táborů. S organizovaným vražděním se tak započalo již na konci roku 1941 a následná konference ve Wannsee na to již neměla vliv. Zde se totiž rozhodovalo jen o organizačních věcech a o hraničních případech. Na jaře 1942 se tak rozběhl skutečný proces masového vraždění, neboť do operace Reinhard, která s tím bezprostředně souvisela, se postupně začaly zapojovat nově dostavěné vyhlazovací tábory s plynovými komorami. Tento proces, i když v upravených podobách, pak prakticky pokračoval až do konce války, kdy o život celkem přišlo okolo 6 milionů Židů.
Abstrakt v dalším jazyce: The path to the "final solution" of the Jewish question began early in January 1933 when the Nazi party "NSDAP" seized the power with Adolf Hitler in charge. Jews began to be persecuted, they gradually take them their right for a free life. The Nazis wanted to force them to emigrate, to be able to create a racially pure state. Another wave of restrictions came in the form of the Nuremberg racial laws which relegated the Jews to "inferior" people. The largest prewar pogrom against the Jewish population came with a Crystal Night, after which the first Jews were deported to the concentration camps. In common with the onset of the war the T4 project had began which dealt with euthanasia of chronically ill people. At the same time, the first deportations to the General Government have been launched, which were part of the project of moving of ethnic Germans back to the Reich. By this was laid the groundwork for the establishment of Jewish ghettos. Over time, as the Reich spread, more and more people of Jewish religion fell under its influence. Ghetto began to be crowded, so they had to find a solution. So the Nazi leadership adopted a plan called "Madagascar", which could not be implemented due to the unfavorable situation of war with Great Britain. After declaration of state of war with the Soviet Union, a new alternative came in the form of a transfer of Jews somewhere to the east. This military conflict had bring so-called "living space" for German people. With the invasion to the Soviet Union, simultaneously a new phase of the Jewish question had began. On this territory had acted Einsatzgruppen units that kill people associated with the so-called Jewish Bolshevism, or political opponents and Jews. Due to the belief that the war would soon be won, the Nazi leadership joined to the "final solution" of the Jewish question in the form of construction of the extermination camps. Organized killings began at the end of 1941 and the subsequent Wannsee conference had no effect. On this conference they decided only about organizational matters and on borderline cases. In the spring of 1942 the process of mass murder began. Operation Reinhard which was directly connected with it, gradually began to involve the newly built extermination camps with gas chambers. This process, although in modified forms, practically continued until the end of the war, when a total of about 6 million Jews lost their lives.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace 2017 - Tomas Sak.pdfPlný text práce2,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sak - V.pdfPosudek vedoucího práce591,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sak - O.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sak.pdfPrůběh obhajoby práce273,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26949

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.