Název: Revoluce 1831 v Papežském státě a Spojené italské provincie
Další názvy: Revolution in the Papal States 1831 and the United Italian Provinces
Autoři: Martínek, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Šedivý Miroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Oponent: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26961
Klíčová slova: revoluce;1831;itálie;papežský stát;spojené italské provincie;rakouská intervence;risorgimento;liberalismus v době předbřeznové
Klíčová slova v dalším jazyce: revolution;1831;italy;papal states;united italian provinces;austrian intervention;risorgimento;liberalism in the pre-march period
Abstrakt: Cílem diplomové práce je rekonstrukce a analýza událostí v únoru a březnu roku 1831 v Papežském státě s přihlédnutím k vývoji v ostatních italských státech a se zřetelem na mezinárodní konstelaci v tomto období. Největší pozornost je věnována samotnému vypuknutí revoluce v Církevním státě a vzniku Spojených italských provincií, stranou zájmu však nezůstává ani rakouská vojenská intervence, která ukončila existenci tohoto revolučního státu. K dosažení kvalitní analýzy revolučních událostí bylo třeba zohlednit vývoj Papežského státu před a po roce 1831, stejně tak kontext doby a italského Risorgimenta. Diplomová práce byla zpracována na základě nevydaných pramenů z archivů v Boloni a Vídni, vydaných pramenů a odborné literatury v českém, anglickém, německém, italském a francouzském jazyce.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this Master's thesis is the reconstruction and analysis of the events in February and March of 1831 in the Papal States, taking into account developments in other Italian states and with regard to international constellation in this period. The greatest attention is paid to the outbreak of the revolution in the Papal States and the formation of the United Italian Provinces, but there is also interest in the Austrian military intervention which ended the existence of this revolutionary state. To achieve a high-quality analysis of revolutionary events, account must be taken of the development of the Papal States before and after 1831, as well as the context of the period and the Italian Risorgimento. The Master's thesis has been based upon archival records from the archives in Bologna and Vienna, published sources and the literature in Czech, English, German, Italian and French.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Martinek_Revoluce_v_Papezskem_state_1831.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Martinek - O.pdfPosudek oponenta práce682,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Martinek.pdfPrůběh obhajoby práce284,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Formular - posudek DP Martinek.rtfPosudek vedoucího práce1,59 MBRTFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26961

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.