Title: Začleňování dětí cizinců do prostředí MŠ v Praze
Other Titles: Integration of foreign children to environment of kindergarten in Prague
Authors: Müllerová, Helena
Advisor: Zachová Markéta, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26971
Keywords: začleňování;dítě cizinec;předškolní věk;mateřská škola
Keywords in different language: integration;child foreigner;preschool age;kindergarten
Abstract: Název mé bakalářské práce je:,,Začleňování dětí cizinců do prostředí MŠ v Praze.'' Bakalářskou práci tvoří část teoretická a vlastní výzkum. Téma bakalářské práce ,,Začleňování dětí cizinců do prostředí MŠ v Praze'' je vzhledem k zvyšujícímu počtu dětí cizinců aktuální. Hlavním cílem mé bakalářské práce je analýza začleňování dětí cizinců do prostředí MŠ. Teoretickou část práce tvoří vymezení klíčových pojmů souvisejících s mým sledovaným tématem. Jsou to: *Vymezení dítě cizinec *Legislativa upravující postavení dítěte cizince *Základní charakteristika předškolního věku *Adaptace dítěte do prostředí MŠ *Znevýhodňující aspekty dětí cizinců v prostředí MŠ *Možnosti efektivní integrace. Ve výzkumné části jsem využila metodu pomocí dotazníkového šetření, podle kterého jsem se snažila zjistit, jaký je současný stav, jaké jsou zkušenosti a problémy při začleňování dětí cizinců do prostředí pražských mateřských škol. Ve výzkumné části byli dotazováni náhodně vybraní pražští pedagogové.
Abstract in different language: The name of my bachelor thesis is "Integration of foreign children in the environment of kindergarten in Prague". Bachelor thesis contains of the theoretical part and my own research. The topic is very actual, because the number of foreign children is increasing. The main objective of my bachelor thesis is analysis of the integration of foreign children in the environment of kindergarten. The theoretical part consists of definition of key concepts related to my observed topic. They are: *Definition child foreigner *Legislation regulation foreign child status *Basic characteristic of pre-school age *Adaptation of child to kindergarten environment *Aspects handicapping the foreign children in the kindergarten environment *Options for effective integration In the research part I used a form of survey, where I tried to discover the current status and what are experience and problems when the foreign children integrate in Prague kindergartens. In this research I asked randomly selected Prague pedagogues.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Helena Mullerova.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
Mullerova VP170.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Mullerova O207.pdfPrůběh obhajoby práce351,89 kBAdobe PDFView/Open
Mullerova OP194.pdfPosudek oponenta práce970,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26971

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.