Title: Formy řízení mateřských škol v okrese Klatovy
Other Titles: Forms of management of nursery schools of Klatovy district
Authors: Laubrová, Jana
Advisor: Podpera Milan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26977
Keywords: mateřská škola;formy řízení mateřské školy;předškolní vzdělávání
Keywords in different language: kindergarten;forms of kindergarten management;preschool education
Abstract: Tématem bakalářské práce je řízení mateřských škol v okrese Klatovy. Práce je zaměřena na řízení mateřských škol, které jsou zřizovány obcemi. U takto zřízených mateřských škol se vyskytují tyto formy řízení - samostatná mateřská škola, právní subjekt sestaven z různých typů škol (základní škola a mateřská škola; základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola) a právní subjekt vzniklý sloučením více mateřských škol dohromady. Teoretická část je zaměřená na problematiku řízení mateřské školy a na změny v institucionálním vzdělávání po roce 1989, kdy postupně došlo k decentralizaci řízení škol až po zřízení právních subjektů s víceúrovňovým financováním. V praktické části byla zmapována četnost forem řízení na území okresu Klatovy. Nejčastější forma řízení mateřské školy v okrese Klatovy, je sloučený subjekt základní školy a mateřské školy. Dotazníkovým šetřením byly zjištěny klady a zápory jednotlivých forem řízení.
Abstract in different language: The theme of the bachelor thesis is the management of kindergartens in the district of Klatovy. It is focused on the management of kindergartens, which are founded by municipalities. These kindergartens are managed by the following forms of management a separate kindergarten, a legal entity composed of various types of schools (primary school and a kindergarten, elementary school, elementary art school and kindergarten) and the legal entity created through the merging of several kindergartens together. The theoretical part focuses on management of kindergartens and on changes in education since 1989, when the management of schools had gradually decentralized and in the end the legal entity with multiple levels of funding has been established. The practical part of the thesis elaborates on frequency of management forms in the Klatovy district. The most common form of management of kindergarten in the Klatovy district is the merged entity of elementary schools and kindergartens. A questionnaire survey has revealed the advantages and disadvantages of various forms of management.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_ Laubrova.pdfPlný text práce471,04 kBAdobe PDFView/Open
Laubrova VP176.pdfPosudek vedoucího práce587,16 kBAdobe PDFView/Open
Laubrova OP192.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Laubrova O220.pdfPrůběh obhajoby práce345,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26977

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.