Title: Řečové vady dětí předškolního věku a jejich náprava
Other Titles: Speech defects of preschool children and their therapy
Authors: Šenová, Zuzana
Advisor: Slowík Josef, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26984
Keywords: dítě;jazykové roviny;logopedie;předškolní věk;řečové vady;vývoj řeči
Keywords in different language: child;languages plane;speech therapy;preschool age;speech defect;speech development
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku řečových vad u dětí předškolního věku. Budu se zde zabývat jak vadám předcházet či jak je napravit. V praktické části budu provádět kvalitativní výzkum, který bude zaměřen na dvě konkrétní děti (jiná řečová vada), u kterých budu v průběhu školního roku sledovat logopedickou depistáž, průběh a četnost logopedických cvičení a náprav řeči ve spolupráci s klinickým logopedem, logopedickým asistentem i zákonným zástupcem dítěte.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on preshool-age children with speech defects. In this theses I will discuss how to prevent and remedy them. The practical part of this theses will be conducted by qualitative research. It will focus on two specific children, both with different speech deficits. I will be monitoring them through the whole academic year, their speech therapy screening, its progress and frequency, exercises and axles speech. Furthermore, I will be working with clinical speech therapist, logopedic assistant and their legal guardians.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Zuzana Senova.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
Senova VP029.pdfPosudek vedoucího práce197,31 kBAdobe PDFView/Open
Senova O078.pdfPosudek oponenta práce114,12 kBAdobe PDFView/Open
Senova O077.pdfPrůběh obhajoby práce47,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26984

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.