Title: Komprehenzivní rehabilitace pacientů s Alzheimerovou demencí
Other Titles: Comprehensive rehabilitation of patients with Alzheimer´s disease
Authors: Dobřičková, Gabriela
Advisor: Stašková Šárka, Mgr.
Referee: Steiniglová Tereza, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26989
Keywords: alzheimerova demence;rehabilitace;kognitivní funkce
Keywords in different language: alzheimer´s disease;rehabilitation;cognitive function
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na pacienty s Alzheimerovou demencí. V teoretické části je obecná charakteristika Alzheimerovy choroby, je zde popsána příčina, prevence, diagnostika a léčba. Dále jsou zde definovány složky komprehenzivní rehabilitace a rozebrány jednotlivé metody a druhy terapie využívané u této diagnózy. V praktické části je pak zpracovaná má práce s vybranými klienty, u kterých jsem se zaměřila na trénink kognitivních funkcí. Popisuji zde testy a metody, které jsem při práci s klienty využívala a výsledky, kterých jsem za určité období dosáhla.
Abstract in different language: This bachelor's thesis focuses on patients with the Alzheimer's disease. In the theoretical part is a general characteristic, there is described cause, prevention, diagnosis and treatment. There are also defined components of comprehensive rehabilitation and discussed the various methods and types of therapies used for this diagnosis. In the practical part is processed my work with selected clients, where I focused on the training of cognitive functions. There I describe the tests and methods that I used to work with the clients and the results I have achieved in a certain period of time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Dobrickova.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
Dobrickova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce174,54 kBAdobe PDFView/Open
Dobrickova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce184,66 kBAdobe PDFView/Open
Dobrickova.pdfPrůběh obhajoby práce465,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26989

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.