Title: Polymery s vlastní vodivostí
Other Titles: Intrinsically conducting polymers
Authors: Houska, Pavel
Advisor: Vik, Robert
Referee: Blecha, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2702
Keywords: vodivé polymery;konjugované polymery;polyanilin
Keywords in different language: conductive polymers;conjugated polymers;polyaniline
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá charakteristikou polymerů s vlastní vodivostí. Ve své úvodní kapitole se zaměřuje na obecný popis problematiky vodivých polymerů. V následující kapitole jsou pak vysvětleny vodivostní mechanismy a dopování těchto materiálů. V závěrečné kapitole je prakticky ověřen vliv dopování na elektrickou vodivost polyanilinu dopovaného kyselinou sírovou, octovou a dusičnou. Pro vyhodnocení vlivu dopování na elektrickou vodivost tohoto polymeru byly změřeny voltampérové charakteristiky a frekvenční závislost impedance při různých teplotách.
Abstract in different language: The master thesis deals with the characterization of intrinsically conducting polymers. The first chapter of this master thesis focuses on a general description of the problem of conductive polymers. The following chapter explains the conduction mechanisms and doping of these materials. In the last chapter is practically verified the influence of doping on the electrical conductivity of the polyaniline doped with sulfuric, acetic and nitric acid. To evaluate the effect of doping on the electrical conductivity of this polymer volt-ampere characteristics and frequency dependence of impedance at different temperatures were measured.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Houska_Pavel_E10N0220P.pdfPlný text práce4,42 MBAdobe PDFView/Open
047365_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce331,85 kBAdobe PDFView/Open
Houska_O.pdfPosudek oponenta práce586,82 kBAdobe PDFView/Open
047365_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce152,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2702

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.