Název: Polymery s vlastní vodivostí
Další názvy: Intrinsically conducting polymers
Autoři: Houska, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Vik, Robert
Oponent: Blecha, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2702
Klíčová slova: vodivé polymery;konjugované polymery;polyanilin
Klíčová slova v dalším jazyce: conductive polymers;conjugated polymers;polyaniline
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá charakteristikou polymerů s vlastní vodivostí. Ve své úvodní kapitole se zaměřuje na obecný popis problematiky vodivých polymerů. V následující kapitole jsou pak vysvětleny vodivostní mechanismy a dopování těchto materiálů. V závěrečné kapitole je prakticky ověřen vliv dopování na elektrickou vodivost polyanilinu dopovaného kyselinou sírovou, octovou a dusičnou. Pro vyhodnocení vlivu dopování na elektrickou vodivost tohoto polymeru byly změřeny voltampérové charakteristiky a frekvenční závislost impedance při různých teplotách.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis deals with the characterization of intrinsically conducting polymers. The first chapter of this master thesis focuses on a general description of the problem of conductive polymers. The following chapter explains the conduction mechanisms and doping of these materials. In the last chapter is practically verified the influence of doping on the electrical conductivity of the polyaniline doped with sulfuric, acetic and nitric acid. To evaluate the effect of doping on the electrical conductivity of this polymer volt-ampere characteristics and frequency dependence of impedance at different temperatures were measured.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Houska_Pavel_E10N0220P.pdfPlný text práce4,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047365_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce331,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Houska_O.pdfPosudek oponenta práce586,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047365_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce152,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2702

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.