Title: Hypermobilita a stabilizace u baletních tanečníků
Other Titles: Hypermobility and stabilization by ballet dancers
Authors: Svobodová, Andrea
Advisor: Firýtová Rita, Mgr.
Referee: Ryba Lukáš, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27023
Keywords: hypermobilita;stabilizace;balet;tanec;propriocepce;hluboký stabilizační systém.
Keywords in different language: hypermobility;stabilization;ballet;dance;proprioception;deep stabilizing muscles
Abstract: V této práci jsem vyšetřovala 10 tanečníků baletního souboru Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Vyšetřovací postupy byly zaměřeny na zjištění úrovně hypermobility jednotlivých respondentů, úrovně jejich propriocepce a úrovně stabilizace. Pomocí krátkých anamnestických dotazníků jsem se respondentů dotázala na jejich taneční pohybový režim od dětství až po současnost, a také na jejich celkový pohybový režim. Dále jsem se vyšetřovaných tanečníků dotázala na jejich osobní anamnézu, zaměřenou zejména na úrazy, které utrpěly, na postup léčby těchto úrazů a současné obtíže především v oblasti pohybového aparátu. Testy, jimiž byli respondenti v rámci vyšetřeni otestováni, prokázaly, že stupeň hypermobility u nich souvisí s úrovní stabilizace a přesto, že zvýšená pohyblivost kloubů klade zvýšené nároky na stabilizační funkci svalů, jedinci s vyšším stupněm hypermobility prokazovali při testování také lepší úroveň stabilizace.
Abstract in different language: In this work I examined 10 ballet dancers from The Josef Kajetán Tyl Theatre in Pilsen. Examinations was focused on respondet´s level of joint hypermobility, procioception and stabilization. In short questionnaires I asked respondets about their anamnesis, dance regime from childhood till today and about their active movement regime. Questionnares was also focused on personal anamnesis, injures and illnesses which respondents suffered, how were this problems treated and what problems of musculoskeletal system suffer respondents now. Tests which respondets completed showed that their level of hypermobility relate with level od stabilization and even the hypermobility places increased demands to stabilization fuctions of muscles, persons who showed higher level of joint hypermobility showed also higher level of stabization functions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Andrea Svobodova.pdfPlný text práce3,64 MBAdobe PDFView/Open
Svobodova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce132,76 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce191,55 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova.pdfPrůběh obhajoby práce458,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27023

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.