Název: Proces tvorby projektové dokumentace požárně vyhrazených zařízení elektrárny až po fázi realizace
Další názvy: The process of creating the project documentation of fire-dedicated equipments to the realization phase
Autoři: Bandžáková, Katarína
Vedoucí práce/školitel: Steiner, František
Oponent: Šašek, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2705
Klíčová slova: elektrická požární signalizace;hlásič požáru;uhelná elektrárna;požárně bezpečnostní řešení;požárně vyhrazená zařízení;projektová dokumentace;ústředna;vnější vlivy;výběrové řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: electrical fire signalization;fire alarm;coal power station;fire fighting solution;fire restricted area;project documentation;head-office;external influence;selection procedure
Abstrakt: Diplomová práce popisuje proces tvorby projektové dokumentace systému elektrické požární signalizace v uhelné elektrárně v Ledvicích. Práce je rozdělená do sedmi kapitol, přičemž první obsahuje informace o elektrárně v Ledvicích a její funkci. Další kapitola se zabývá normami a právními předpisy, které musí být splněny při projektování elektrické požární signalizace. Třetí kapitola se věnuje popisu funkci elektrické požární signalizace. Projektováním systému elektrické požární signalizace a potřebnou projektovou dokumentací se zabývá čtvrtá kapitola. Další část práce popisuje postup při výběru dodavatele a podmínky, které musí být podle zákona při výběrovým řízení splněny. Šestá kapitola obsahuje popis technických požadavků, které je při realizaci nutné splnit. Poslední kapitola hodnotí ekonomické změny, které v průběhu projektu nastaly a tím ovlivnily cenu projektu.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis describes a formation process of project documentation of the electrical fire signalization system in a coal power station in Ledvice. The thesis is divided into seven parts. The first part includes information about the coal power station in Ledvice along with the description of the coal power station function. The next chapter provides rules of law and legal enactments which must be accomplished by projecting the electrical fire signalization. The third part of the diploma thesis mentions the function of the electrical fire signalization system. Designing a the electrical fire signalization system and the necessary project documentation deals with the fourth part. The fifth part describes the policy of the supplier selection and terms and conditions which must be accomplished by every selection procedure according to law. The following chapter contains a description of technical demands which have to be accomplished by execution. The last chapter outlines economical changes that occurred during the project and influenced the value of the project.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KET) / Theses (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Bandzakova_E10N0003P.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047368_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce307,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bandzakova_O.pdfPosudek oponenta práce684,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047368_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce140,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2705

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.