Title: Funkční trénink lyžařské přípravky v přechodném období
Other Titles: Funkcional training ski race preparations during the transitional period
Authors: Scheinherrová, Kateřina
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27057
Keywords: alpské disciplíny;funkční trénink;přípravka;nezávodní období;obří slalom
Keywords in different language: alpine disciplines;functional training;preparation;non-flying season;giant slalom
Abstract: V této metodické diplomové práci jsem se zabývala funkčním tréninkem zaměřeným na kategorii přípravka. Charakterizovali jsme alpské lyžování, specifika obří slalom dětí, kategorii přípravky, funkční trénink, sportovní přípravu dětí, rozdělení pohybových schopností. Praktická část je věnována funkčnímu tréninku. Kapitola je rozdělena na dvě části. První podkapitola je zaměřena na vybrané pohybové aktivity, které zařazuji pro lyžařskou přípravku, kam jsme zařadila balanční cvičení, rozvoj reaktibility, odrazovou a poskokovou průpravu, posilování vlastní vahou těla a cvičení na rozvoj pohyblivosti (tato část slouží jako zásobník cviků z funkčního tréninku, s popisem provedení pohybu, nejčastějších chyb a modifikací, s přiloženou fotodokumentací). Druhá podkapitola a vhodné doplňkové sporty a pohybové aktivity (najdeme zde hodně obsáhlé in line bruslení, lezení na umělé horolezecké stěně, kolo, atletiku, gymnastiku a plavání. Nedílnou součástí je ukázková tréninková jednotka obsahující prvky z funkčního tréninku.
Abstract in different language: In this methodological diploma thesis I have been dealing with functional training focused on the preparation category. We have characterized Alpine skiing, specifics of giant slalom of children, category preparations, functional training, sports preparation of children, division of motor skills. The practical part is devoted to functional training. The chapter is divided into two parts. The first subchapter focuses on selected physical activities that I place for a ski product, where we included balance exercises, development of responsiveness, reflection and jump training, body weight enhancement and mobility development (this part serves as a stack of exercises from functional training, with A description of the execution of the movement, the most common mistakes and modifications, with the accompanying photo documentation). Second subchapter and suitable additional sports and exercise activities (there is a lot of in - line skating, climbing on an artificial climbing wall, bike, athletics, gymnastics and swimming.) An integral part of the training is a training unit containing functional training elements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Katerina Scheinherrova Funkcni trenink lyzaru.pdfPlný text práce13,16 MBAdobe PDFView/Open
Scheinherrova - VP.pdfPosudek vedoucího práce157,21 kBAdobe PDFView/Open
Scheinherrova - OP.pdfPosudek oponenta práce170,15 kBAdobe PDFView/Open
Scheinherrova.pdfPrůběh obhajoby práce52,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27057

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.