Title: Aplikace plyometrické metody do tréninkového procesu dospělých fotbalistů
Other Titles: Application methods plyometric training process to adult footballers
Authors: Hudec, Josef
Advisor: Charvát Luboš, Mgr.
Referee: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27062
Keywords: plyometrie;tréninkový proces fotbalistů;testování
Keywords in different language: plyometry;footballers training process;testing
Abstract: V této práci jsme se zaměřili na stručnou charakteristiku fotbalu od historie až po současnost. Uvádíme také české úspěchy v tomto kolektivním sportu a jeho počátky na našem území. Dále jsme se věnovali sportovnímu tréninku, který je rozdělen na jeho jednotlivé složky a ty jsou stručně charakterizovány. Zaměřili jsme se také na sportovní výkon a výkonnost, jelikož v práci testujeme motorické výkony hráčů fotbalu. Většina použité literatury pro tyto kapitoly je z knížek pana Votíka, protože tyto témata ve svých dílech velice jasně popisuje. Velkou pozornost věnujeme pohybovým schopnostem, které rozdělujeme a popisujeme v dílčích kapitolách. Samostatnou kapitolou je kapitola 6 (Plyometrie), protože patří mezi stěžejní teoretické prvky v naší práci. Dále jsou uvedeny cíle práce, které jsme si stanovili, společně s úkoly, hypotézami a výzkumnou otázkou. Ve výzkumné části představujeme zkoumané výběry, způsoby jakými je otestujeme a jakými zpracujeme získaná data. Uvádíme i tréninkový program s aplikací plyometrických cviků pro fotbalisty vybraného souboru. Testování a porovnávání naměřených výsledků pomocí tabulek a grafů, kde možno přehledně vidět kdo dosáhl jakých hodnot ve vstupním a výstupním testování. Následuje vyhodnocení získaných hodnot z obou testování u obou souborů a analýza výsledků, kde zjišťujeme, jestli měla aplikace plyometrických cvičení vliv na pohybové schopnosti u vybraného souboru.
Abstract in different language: In this thesis we focus on brief definition of football, since the long history till the present time. We also present the achievements of our country in this collective sport and its origins in our history. Furthermore we aim at sport performance and effectiveness, due to our motorial performance test of selected footballers. Most of the used literature comes from the books of Mr. Votík as he defines these topics very clearly in his work. We give lots of attention to the movement abilities which we divide and describe in the subchapters. The chapter 6, Plyometry, is a single part due to its belonging into the fundamental elements of our thesis. Furthermore we present our appointed goals, as well as the tasks, hypotheses and explorational questions. In the research part we present our surveyed segments, the form of testing and data collecting. We also outline a training program with the plyometric exercises application for selected group of footballers. It contains as well the testing and result comparing using charts and graphs, where it is possible to see the values that have been achieved by the players in primal and final testing. Finally we demonstrate the evaluation of collected results of both testing processes undergone by both groups, the analysis, in which we ascertain the effect of plyometric exercises on movement abilities of the selected sectors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova-prace.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
Hudec J. - OP.pdfPosudek oponenta práce223,71 kBAdobe PDFView/Open
Hudec J..pdfPrůběh obhajoby práce52,72 kBAdobe PDFView/Open
Hudec J. - VP.pdfPosudek vedoucího práce122,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27062

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.