Title: Redukční program a jeho vliv na celkové tělesné složení jedinců s nadváhou
Other Titles: Reduction program and its impact on overall body composition in overweight individuals
Authors: Miča, Michal
Advisor: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Referee: Zeman Radek, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27081
Keywords: hmotnost;intervence;nadváha;redukce;tělesné složení;výživa
Keywords in different language: weight;intervention;overweight;reduction;body composition;nutrition
Abstract: Diplomová práce se zabývá redukčním programem hmotnosti, jehož součástí je dietní a pohybová intervence. Cílem práce je získání klientů, vytvoření optimalizovaného redukčního programu a následné měření. Výzkumu se zúčastnilo celkem 12 probandů ve věkovém rozmezí 21 - 36 let. Při statistickém zpracování dat z měření bylo prokázáno, že došlo k výrazným změnám v oblastech tělesného složení klientů. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část, teoretický blok, obsahuje základní pojmy a terminologii vztahující se k tématu a bude využita deskriptivní metoda. Druhá část, praktický blok, řeší průběh komplexního redukčního programu, včetně spolupráce s cílovou skupinou a její diagnostikou a bude vypracován formou projektu.
Abstract in different language: The thesis deals with a weight reduction plan, whose intergral part is dietary treatment and physical activity. The aim of the thesis is to attract clients, devise an optimized weight reduction plan and perform follow-up measurements. Twelve probands aged between 21 to 36 years took part in the research. The statistic processing of the data obtained in the measurement phase has shown that substantial alterations in the body composition of the clients had been achieved. The thesis is divided into two parts. The first theoretical part contains basic concepts and terminology related to the topic and in this part, a descriptive method will be used. The second practical part looks into the course of a comprehensive weight reduction plan including cooperation with the target group, and the group's diagnostics. This part will be elaborated in a form of a project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michal Mica_diplomova prace_2017.pdfPlný text práce3,54 MBAdobe PDFView/Open
Mica - VP.pdfPosudek vedoucího práce143,47 kBAdobe PDFView/Open
Mica - OP.pdfPosudek oponenta práce139,91 kBAdobe PDFView/Open
Mica.pdfPrůběh obhajoby práce48,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27081

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.