Title: Pohybová terapie jinak zrakově disponovaného jedince s gliomem zrakového nervu
Other Titles: Movement therapy of visually handicapped person with a glioma of the optic nerve
Authors: Koudelková, Adéla
Advisor: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Referee: Šrámková Petra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27090
Keywords: pohybová terapie;onkologická onemocnění u dětí;gliom optiku;pilocytickým astrocytom;zrakově jinak disponovaný jedinec;movement assessment battery for children second edition (mabc-2)
Keywords in different language: movement therapy;oncological diseases by children;optic glioma;pilocytic astrocytoma;visually impaired individual;movement assessment battery for children second edition (mabc-2)
Abstract: Kvalifikační práce zkoumá vliv individualizované pohybové terapie na rozvoj motorických funkcí u jedince s nádorem zrakového nervu. Tento vliv byl posouzen testovou baterií Movement Assessment Battery for Children Second Edition (MABC-2), která hodnotí motoriku a koordinaci u dětí a slouží k identifikaci motorických obtíží, či koordinačních poruch v jednotlivých věkových kategoriích. Teoretická část se zabývá poruchami zraku a onkologickými onemocněními u dětí a dále popisuje soubor testových úloh, ve kterých byl jedinec hodnocen. Jedinec byl v průběhu pohybové intervence testován třikrát. Absolvoval vstupní, průběžné a závěrečné měření, které se, stejně jako pohybová terapie, odehrávalo v jeho domácím prostředí. Klient byl hodnocen celkem z osmi praktických úkolů rozdělených do tří oblastí Manuální dovednost, Míření a chytání a Rovnováha. Mimo to, jsme hodnotili i způsob a kvalitu provedení jednotlivých úloh. Po devíti měsíční individualizované pohybové intervenci byl zaznamenán progres ve všech sledovaných oblastech a bylo prokázáno, že motorické schopnosti takto jinak zrakově disponovaného jedince dosahují, zejména v oblasti rovnováhy, podprůměrných výsledků, oproti normované populaci
Abstract in different language: This qualification work examines the influence of an individual movement therapy on a motor functions development for an individual with the optic nerve tumor. This influence has been tested using Movement Assessment Battery for Children Second Edition (MABC-2) which evaluates children's motor skills and coordination and helps to identify the motor or coordination problems in individual age categories. The theoretical part deals with the children's optic nerve disorders and oncological diseases and also describes a set of test tasks the individual was evaluated in. The individual was tested three times during the movement therapy. He completed an input, ongoing and final measurement which took place in his home environment just like the movement therapy. The client was evaluated in eight practical tasks divided to three areas - Manual skills, Aiming and catching and Balance. Moreover we evaluated also the manner and quality of the performed tasks. After nine months of the individual movement therapy intervention there was a progress recorded in all tracked areas and it has been proven that the motor skills of this visually impaired individual, mainly in the area of balance, are below the average of the normalized population
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Koudelkova - 2017- POHYBOVA TERAPIE U ZRAKOVE JINAK DISPONOVANEHO JEDINCE.pdfPlný text práce3,07 MBAdobe PDFView/Open
Koudelkova - VP.pdfPosudek vedoucího práce122,26 kBAdobe PDFView/Open
Koudelkova - OP.pdfPosudek oponenta práce158,32 kBAdobe PDFView/Open
Koudelkova.pdfPrůběh obhajoby práce43,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27090

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.