Název: Motoricko - funkční příprava hrou pro děti atletické přípravky v předškolním věku
Další názvy: Motoric - functional preparation game for kids athletic preparations preschoolers
Autoři: Scheinherrová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Kalistová Petra, Mgr.
Oponent: Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27093
Klíčová slova: atletická přípravka;motoricko-funkční příprava;průpravná cvičení;motorické schopnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: athletic prep;motor-functional training;training exercises;motor skills
Abstrakt: Nedostatky ve sportovní přípravě atletické přípravky mě vedly k této vytvoření diplomové práce. V teoretické části práce nalezneme charakteristiku atletiky, předškolní a mladší školní věk dětí, část odborného textu je zaměřena na věkové a vývojové zákonitosti, motoricko-funkční přípravu, sportovní přípravu dětí a na rozdělení pohybových schopností. Praktická část je věnována cvičení motoricko-funkční přípravě. Kapitola je rozdělena na jednotlivé průpravy - odrazová a doskoková průprava, rozvoj silové obratnosti, rovnováhová průprava, pohyblivostní průprava, zpevňovací průprava, akrobatická/rotační průprava, rozvoj reaktibility, rytmická průprava. Jednotlivá průpravná cvičení jsou popsána, doplněna fotografiemi. A v příloze diplomové práce nalezneme videoprogram
Abstrakt v dalším jazyce: Deficiencies in sports athletic training preparations led me to create this thesis. In the theoretical part we find the characteristics of athletics, preschool and school age children, part of a scientific text focuses on the age and developmental patterns, motor-functional training, sports training for children and the division of physical abilities. The practical part is devoted to exercise motor-functional training. The chapter is divided into individual training - rebound and landing training, development agility, power, balance training, pohyblivostní training, strengthening training, acrobatic / rotational training, development reactibility, rhythmic grounding. Individual training exercises are described, accompanied by photographs. Annex A thesis can be found video program.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Bc. Katerina Scheinherrova.pdfPlný text práce6,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Scheinherrova K. - VP.pdfPosudek vedoucího práce145,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Scheinherrova K. - OP.pdfPosudek oponenta práce159,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Scheinherrova K..pdfPrůběh obhajoby práce50,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27093

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.