Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHrúz Marek, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorSmolík, David
dc.contributor.refereeGruber Ivan, Ing.
dc.date.accepted2017-6-20
dc.date.accessioned2018-01-15T15:02:03Z-
dc.date.available2016-10-3
dc.date.available2018-01-15T15:02:03Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-19
dc.identifier71983
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27103
dc.description.abstractTato práce obecně popisuje problematiku rozpoznávání, identifikace a verifikace tváře. Prozkoumává stávající metody rozpoznávání s podrobnějším popisem některých tradičních a současných vrcholných přístupů. Porovnává existující databáze obličejů vhodné k trénování a testování rozpoznávacího systému. Popisuje roli neuronových sítí v úloze rozpoznávání. Nedílnou součástí je také návrh a implementace vlastního identifikačního systému metodou siamských neuronových sítí, který porovnává identitu dvou tváří a rozhoduje, zda se jedná o shodnou osobu, či nikoliv. Před fází návrhu systému je diskutován výběr databáze obličejů, samotný návrh pak zahrnuje tvorbu datasetu, sestavení architektury sítě, výběr metody učení a volbu parametrů. V závěru je vlastní návrh vyhodnocen a porovnán se stávajícími metodami.cs
dc.format67 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrozpoznávání tvářecs
dc.subjectidentifikace tvářecs
dc.subjectverifikace tvářecs
dc.subjectdatabáze obličejůcs
dc.subjectneuronová síťcs
dc.subjectkonvoluční neuronová síťcs
dc.subjectsiamská neuronová síťcs
dc.subjectsgdcs
dc.subjectbackpropagationcs
dc.titleIdentifikace obličejů pomocí metod počítačového viděnícs
dc.title.alternativeFace recognition using computer vision methodsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis describes in general terms the issue of face recognition, identification or verification. It examines existing recognition methods with a more detailed description of some traditional and current top approaches, compares existing face databases suitable for training and testing the recognition system and describes a role of neural networks in the recognition task. An integral part is also the design and implementation of the identification system using the siamese neural network, which compares the identity of two faces and decides whether it is the same person or not. Before the design phase is discussed a selection of the face database, the design then involves creating a dataset, building a network architecture, choosing a learning method and selecting parameters. In conclusion, the proposed system is evaluated and compared with the existing methods.en
dc.subject.translatedface recognitionen
dc.subject.translatedface identificationen
dc.subject.translatedface verificationen
dc.subject.translatedface databaseen
dc.subject.translatedneural networken
dc.subject.translatedconvolutional neural networken
dc.subject.translatedsiamese neural networken
dc.subject.translatedsgden
dc.subject.translatedbackpropagationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_David_Smolik_A14N0159P.pdfPlný text práce7,2 MBAdobe PDFView/Open
smolik-v.pdfPosudek vedoucího práce242,23 kBAdobe PDFView/Open
smolik-o.pdfPosudek oponenta práce284,4 kBAdobe PDFView/Open
smolik-p.pdfPrůběh obhajoby práce174,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27103

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.