Title: Sestavení kalkulátoru na výpočet časové náročnosti operací
Other Titles: Program compilation for measuring time-consuming operations
Authors: Froněk, Michael
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bárdy Marek, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27121
Keywords: kalkulátor;časové analýzy;operace;parametr;norma;činnost;čas
Keywords in different language: calculator;timing analysis;operation;parameter;norm;activity;time
Abstract: Práce se zabývá tvorbou kalkulátoru výrobního procesu. Teoretická část této práce je věnována literárním poznatkům z oblasti průmyslového inženýrství a popisu tvorby kalkulátoru. V analytické části budou vyhodnoceny výrobní časy a faktory ovlivňující jejich délku. Tyto data budou použita při tvorbě kalkulátoru. V závěru bude ověřena funkčnost aplikace a její přínos.
Abstract in different language: Bachelor thesis aims to compilation of the calculator for manufacturing processes. Theoretical part of thesis is dedicated to knowledge from industrial Engineering and description of creating calculator. Analytical part of thesis contains analyses of manufacturing time and duration affecting factors. Data will be used for calculator creation. Last part provides verification of functionality and its benefit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_Prace_Fronek_Michael.pdfPlný text práce3,89 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_BP_Fronek_001.pdfPosudek vedoucího práce539,88 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_BP_Fronek.pdfPosudek oponenta práce554 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_BP_Fronek.pdfPrůběh obhajoby práce873,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27121

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.