Title: Kapacitní plánování výrobních dělníků
Other Titles: Capacity planning of production workers
Authors: Gondíková, Vendula
Advisor: Sedláčková Klára, Ing.
Referee: Bárková Dana, Ing. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27136
Keywords: plán;plánování;předpovídání;odchylka;analýza odchylek;proces;výrobní závod
Keywords in different language: plan;planning;forecasting;deviation;analysis of deviations;process;manufacturing plant
Abstract: Cíle diplomové práce jsou návrh nového procesu kapacitního plánování výrobních dělníků, vytvoření analytického nástroje pro porovnání plánovaných dat se skutečnými a analýza vzniklých odchylek. Analýza poskytuje vysvětlení odchylek a identifikaci slabých míst plánovacího a výrobního procesu. Analytický nástroj je testován na datech, poskytnutých reálnou firmou. Závěr práce obsahuje návrhy na optimalizaci navrhovaného procesu.
Abstract in different language: The dissertation thesis aims to create a proposal for a new process of capacity planning of manufacturing workers, creation of analytical tool for comparison of planned data with real data, and analysis of the resulting deviations. The analysis provides explanation of deviations and identify weaknesses of the planning and manufacturing process. The analytical tool is tested on data provided by an existing company. The papers conclusion contains proposals for optimization of the designed process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Gondikova.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
A15N0009Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce779,2 kBAdobe PDFView/Open
A15N0009Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce477,66 kBAdobe PDFView/Open
A15N0009Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce234,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27136

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.