Title: Analýza diagnostických hlášení drážních vozidel
Other Titles: Analysis of diagnostic messages of railway vehicles
Authors: Špale, Daniel
Advisor: Borusík Ondřej, Ing.
Referee: Matoušek Václav, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27137
Keywords: diagnostická hlášení;alarmy;provozní data;databáze;spotřeba energie;statistická analýza;kolejová vozidla
Keywords in different language: diagnostic messages;alarms;process data;database;energy consumption;statistical analysis;railway vehicles
Abstract: Cílem této práce je sestavit obecnou metodiku pro analýzu diagnostických hlášení kolejových vozidel. První část práce se zabývá rozborem samotných hlášení a definicí jejich různých typů. Zároveň je provedena analýza databáze, kde se hlášení ukládají, jejích nedostatků a návrh jak optimální varianty úpravy, tak varianty úpravy pro účely realizace této práce. Dále je vytvořena metodika, která je založena na rozdělení všech pravidelně zasílaných hlášení (procesních dat) podle jednotlivých jízd, na což navazuje určení podobnosti jízd a provedení seskupení do tratí. Tento postup je implementován jako součást reportovacího systému, jenž shrnuje všechny důležité provozní údaje a zároveň umožňuje na nich provádět statistické analýzy, kterým se věnuje poslední část této práce.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to create a methodology for analysing diagnostic messages of railway vehicles. Its first part defines the different types of messages sent by the vehicles. Moreover, an analysis of both the database, where the messages are stored, and its disadvantages is performed. That concludes in a draft for optimal adjustments on the one hand and adjustments for the purpose of this thesis on the other hand. Furthermore, a methodology based on an ability to separate all messages regularly sent (process data) according to single drives is elaborated, their similarity is calculated and all drives are grouped corresponding to their track. This procedure is implemented as part of a reporting system which summarizes all important operational data and allows its user to perform statistical analyses that represent the last part of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_A15N0013P_Daniel_Spale.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
A15N0013Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce655,94 kBAdobe PDFView/Open
A15N0013Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce927,04 kBAdobe PDFView/Open
A15N0013Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce225,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27137

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.