Název: Analýza diagnostických hlášení drážních vozidel
Další názvy: Analysis of diagnostic messages of railway vehicles
Autoři: Špale, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Borusík Ondřej, Ing.
Oponent: Matoušek Václav, Prof. Ing. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27137
Klíčová slova: diagnostická hlášení;alarmy;provozní data;databáze;spotřeba energie;statistická analýza;kolejová vozidla
Klíčová slova v dalším jazyce: diagnostic messages;alarms;process data;database;energy consumption;statistical analysis;railway vehicles
Abstrakt: Cílem této práce je sestavit obecnou metodiku pro analýzu diagnostických hlášení kolejových vozidel. První část práce se zabývá rozborem samotných hlášení a definicí jejich různých typů. Zároveň je provedena analýza databáze, kde se hlášení ukládají, jejích nedostatků a návrh jak optimální varianty úpravy, tak varianty úpravy pro účely realizace této práce. Dále je vytvořena metodika, která je založena na rozdělení všech pravidelně zasílaných hlášení (procesních dat) podle jednotlivých jízd, na což navazuje určení podobnosti jízd a provedení seskupení do tratí. Tento postup je implementován jako součást reportovacího systému, jenž shrnuje všechny důležité provozní údaje a zároveň umožňuje na nich provádět statistické analýzy, kterým se věnuje poslední část této práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to create a methodology for analysing diagnostic messages of railway vehicles. Its first part defines the different types of messages sent by the vehicles. Moreover, an analysis of both the database, where the messages are stored, and its disadvantages is performed. That concludes in a draft for optimal adjustments on the one hand and adjustments for the purpose of this thesis on the other hand. Furthermore, a methodology based on an ability to separate all messages regularly sent (process data) according to single drives is elaborated, their similarity is calculated and all drives are grouped corresponding to their track. This procedure is implemented as part of a reporting system which summarizes all important operational data and allows its user to perform statistical analyses that represent the last part of this thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_A15N0013P_Daniel_Spale.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0013Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce655,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0013Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce927,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0013Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce225,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27137

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.