Název: Migrace webové aplikace do Microsoft Azure
Další názvy: Migration of web application into Microsoft Azure
Autoři: Hula, Josef
Vedoucí práce/školitel: Rieger Tomáš, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27146
Klíčová slova: cloud computing;microsoft azure;migrace aplikace
Klíčová slova v dalším jazyce: cloud computing;microsoft azure;migrace aplikace
Abstrakt: Tato diplomová práce se zaměřuje na převod stávající webové aplikace do prostředí Microsoft Azure. První část popisuje služby v rámci prostředí Azure, které budou pro migraci využity a jejich možnosti pro zálohování, monitorování a škálování. Teoretická část také obsahuje informace o zabezpečení a ochraně osobních údajů související s používáním aplikace. Hlavním úkolem této práce je provedení migrace vybrané části stávající aplikace a databáze do prostředí Microsoft Azure. Fázi migrace předchází analytická část, ve které je popsáno stávající řešení aplikace. Spolu s tím je navrženo a realizováno řešení pro deployment, zálohování a monitorování.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on migration of existing web application into Microsoft Azure environment. The first part describes services provided in Azure environment, that are going to be used and their possibilities for backup, monitoring and scalability. The theoretical part also includes information about application security and personal data protection connecting with using of the application. The main target of this work is to do migration of the chosen part of the existing application and its database into the Microsoft Azure environment. At the beginning of the work there is an analytical phase describing existing solution. There is also designed and realized solution for deployment, backup and monitoring.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
hulaDP.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0047Kposudek-op.PDFPosudek oponenta práce458,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0047Khodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce380,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0047Kobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce234,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27146

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.