Název: Vodivé polymery pro elektronické aplikace
Další názvy: Conductive materials for electronic applications
Autoři: Dousek, Libor
Vedoucí práce/školitel: Řeboun, Jan
Oponent: Pretl, Silvan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2716
Klíčová slova: vodivé polymery;PEDOT:PSS;měření vodivosti polymerů ve vakuu;stárnutí polymerů při různých teplotách
Klíčová slova v dalším jazyce: conductive polymers;PEDOT:PSS;measuring conductivity of polymers in vacuum;aging of polymers at different temperatures
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na polymery s vodivými vlastnostmi. Teoretická část shrnuje dosavadní poznatky o jejich struktuře, vazbách, principu vodivosti a využití. V praktické části jsou použity vzorky PEDOT:PSS. Měření se zabývá vodivostí tohoto materiálu při různých teplotách a změnami odporu materiálu při stárnutí v podmínkách 80 °C a -18 °C. Aby bylo zamezeno rušivým vlivům, měření probíhalo ve vakuu. Experimentem byla zjištěna nepřímá závislost odporu na teplotě. Dále bylo potvrzeno snižování vodivosti vzorků během stárnutí a snižování rezistivity se zvyšující se koncentrací PEDOTu. Součástí práce je CD obsahující naměřená data a další grafy.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis focuses on polymers with conductive properties. The theoretical part summarizes current knowledge about their structure, bonds, the principle of conductivity and their usage. In the practical section are used samples of PEDOT:PSS. Measurement deals with the conductivity of this material at different temperatures. It also copes with changes in resistance of the material during aging under conditions of 80 °C a -18 °C. To avoid interference, measurements were carried out in vacuum. Negative dependence of resistance on temperature was found during the experiment. It was established that the conductivity of the samples was during aging reduced and that resistivity significantly decreases with increasing concentrations of PEDOT in the samples. The thesis includes CD with data and additional charts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Libor_Dousek.pdfPlný text práce897,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dousek_V.pdfPosudek vedoucího práce625,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047380_oponent.pdfPosudek oponenta práce436,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047380_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce132,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2716

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.