Title: Tocqueville a jeho reflexe struktury ancien régime
Other Titles: Tocqueville and his reflection of the structure of the ancien régime
Authors: Procházka, Vladimír
Advisor: Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D.
Referee: Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27166
Keywords: starý režim;revoluce;tocqueville;francie;absolutismus;feudalismus;církev;společnost
Keywords in different language: ancien regimé;revolution;tocqueville;france;absolutism;feudalism;church;society
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou struktury ancien régime dle Tocqueville. Vzhledem k tomu, že byl francouzský historik a politik, pocházející z aristokratické rodiny, byl velmi aktivní jako diplomat a poslanec. Proto, hodně cestoval, a to nejen v Evropě, ale i po Spojených státech amerických. Na základě jeho politických přesvědčení a cestovních zkušeností napsal dílo Starý režim a revoluce. Autor díla prování průzkum francouzské společnosti a jejích příčin přechodu z feudalismu k republice. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit proces vnímání díla Starého režimu a revoluce autorem, a odpovědět na otázku, co vedlo autora k tomu, aby dané dílo napsal, za jakých podmínek autor dílo psal a jak reflektuje vybrané struktury starého režimu, které jsou středem tohoto díla. Na základě historických charakteristik starého režimu a na základě analýzy jeho díla a popisu života Alexise de Tocqueville chceme zjistit náš cíl.
Abstract in different language: The bachelor's thesis presents an analysis of the structure of the ancien regime reflection by Tocqueville. As the French historian and politician, comes from an aristocratic family, he was very active as a diplomat and parliamentarian. Therefore, he traveled a lot, not only in Europe, but also in the United States and so on the basis of his political beliefs and travel experiences he compiled the book The Old Regime and the Revolution. The author of the work carried out an exploration of French society and its causes of transition from feudalism to the Republic. The aim of this study was to reveal the process of perception of the work of the old regime and revolution by author, and answer the question of what led the author to write the work, the conditions under which the author was writing, and reflect how the chosen structure of the old regime, influenced him. That was the center of this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Tocqueville.pdfPlný text práce602,54 kBAdobe PDFView/Open
Prochazka_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Prochazka_BP_POL_opo.pdfPosudek oponenta práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Prochazka.pdfPrůběh obhajoby práce343,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27166

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.