Title: Přímá demokracie v politickém systému Francouzské republiky
Other Titles: Direct democracy in the political system of the French Republic
Authors: Nová, Dana
Advisor: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27201
Keywords: přímá demokracie;francouzská republika;referendum;porovnání;volební účast;charles de gaulle;prezidentské volby;národní shromáždění
Keywords in different language: direct democracy;french republic;referendum;comparing;turnout;charles de gaulle;presidential elections;national assembly
Abstract: Tato práce se věnuje přímé demokracii ve Francouzské republice. V této práci se zaměřuji především na referenda, která se konala od roku 1958. Institut referenda je relativně často používán ve Francouzské republice. Je to nejrozšířenější současná forma přímé demokracie. Voliči jsou vyzváni k hlasování a vyjádření svého názoru k některým národním nebo mezinárodním otázkám. Hlavním cílem práce je zhodnotit vliv přímé demokracie na politickou scénu ve Francouzské republice. První část práce je zaměřena na seznámení se základními pojmy spojenými s přímou demokracií. Hlavní pozornost je zaměřena na seznámení s termínem referendum. S tímto termínem pracuji v další části práce. Druhá část se zabývá podrobným zpracováním referend. Nejprve zmíním přehled všech referend, která se kdy konala. Zmiňuji, kdy se referenda konala, v jakých otázkách, jaká byla účast a jaký byl výsledek. V další části se zaměřuji na porovnávání volební účasti referend, prezidentských voleb a voleb do Národního shromáždění. Zaměřuji se také na vliv referend na fungování politického systému. V tomto případě jsem zvolila tři specifická referenda z let 1992, 2005 a 2005. V poslední části práce se zabývám tematikou referend.
Abstract in different language: This thesis describes the topic of direct democracy in the French Republic. In this thesis I focus mainly on the referendums, which have been held since 1958. The referendum institute is relatively often used in the French Republic. It is the most widespread contemporary form of direct democracy. Voters are invited to vote and express their opinion on some national or international issues. The main aim of this thesis is to evaluate the influence of direct democracy on the political scene in the French Republic. The first part of the thesis is focused on familiarization with basic concepts associated with direct democracy. The main attention is focused on familiarization with the term referendum. With this term I work in the next part of the thesis. The second part deals with the detailed elaboration of the referendums. I first mention the overview of all the referendums that have ever held. I mention when the referendums were held, on what issues, what was the turnout and was the result. In the next part, I focus on comparing the electoral participation of referendums, presidential elections and elections to the National Assembly. I also focus on the influence of referendums on the functioning of the political system. In this case, I chose three specific referendums from 1992, 2005 and 2005. In the last part the thesis deals with the thematic definition of referendums.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Nova.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Nova_BP_mv-bas_oponent.pdfPosudek oponenta práce154,89 kBAdobe PDFView/Open
nova-bp-mvbas-ved.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Nova.pdfPrůběh obhajoby práce302,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27201

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.