Title: Rozvojová politika EU po roce 1994
Other Titles: Development policy of EU after year 1994
Authors: Chaloupková, Tereza
Advisor: Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Referee: Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27212
Keywords: evropská unie;rozvojová politika;země acp;rozvoj
Keywords in different language: european union;development policy;acp countries;development
Abstract: Hlavním tématem mé bakalářské práce je rozvojová politika Evropské unie vůči uskupení států Afriky, Karibiku a Tichomoří. Tradice rozvojové pomoci se nese již od založení Evropského hospodářského společenství a dnes se EU řadí mezi její největší poskytovatele na světě. Samotná rozvojová politika EU prošla složitým vývojem. Její právní základ můžeme nalézt v Maastrichtské smlouvě z roku 1992, ačkoliv se smluvní vztahy vyvíjely již od roku 1963 podepsáním první dohody z Yaoundé. Globalizace a jiné změny v mezinárodní politice vedly k nutnosti aktualizace jednotlivých dohod rozvojové spolupráce. Současně se měnily nejen potřeby a priority rozvojových zemí, ale také samotný význam rozvoje. Rozvoj se již netýká pouze obchodu a ekonomické situace zemí třetího světa, zahrnuje mimo jiné dodržování lidských práv a demokratických hodnot. Cílem mé práce je sledovat proměnu rozvojové politiky EU vůči zemím ACP zejména po roce 1994. Pomocí metody komparace porovnávám vybrané smlouvy - konkrétně revidovanou Dohodu z Lomé IV., která vykazuje značné nedostatky a Dohodu z Cotonou, jež je evropskými politiky považována za nejkomplexnější smlouvu rozvojové spolupráce EU.
Abstract in different language: Main topic of my bachelor thesis is the development policy of European union towards states of Africa, Caribbean and Pacific. Tradition of development aid lasts since the founding European Economic Community and currently EU belongs to one of the largest provider of it. The development policy of EU has undergone complicated progress. Although contractual relations with developing countries have developed since the Yaoundé Convention of 1963 we could found its legal basis in the Maastricht Treaty of 1992. Globalization and other changes in international policy led to update cooperation. At the same time priorities of countries of the Third world have changed as well as the meaning of developing. Developing hasn't been related only to trade and economy but also included respect for human rights and values of democracy. This thesis is focused on transformation of EU and ACP relations and monitors evolution of relations after 1994. I chose the method of comparison and compare agreements - specifically revised The Lomé Convention IV. which had significant shortages and The Cotonou Agreement as the most comprehensive agreement of development policy EU.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce545,34 kBAdobe PDFView/Open
Chaloupkova-bp-mvbas.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Chaloupkova_BP_ved_MV_BAS.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Chaloupkova.pdfPrůběh obhajoby práce286,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27212

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.