Název: Šumavský ochotnický spolek - ŠOS Prachatice
Další názvy: The amateur theatre association in Prachatice - The Bohemia amateur association Prachatice
Autoři: Švábková, Jarmila
Vedoucí práce/školitel: Viktora, Viktor
Oponent: Staněk, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2736
Klíčová slova: ochotnické divadlo;Prachatice;divadelní spolek ŠOS;almanach
Klíčová slova v dalším jazyce: amateur theatricals;Prachatice;theatrical ensemble ŠOS;collection
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na zmapování historického vývoje divadla v Prachaticích, činnosti prachatických ochotníků s náhledem do dramaturgie, repertoáru souboru a připomenutím významných osobností. Práce je rozdělena do několika kapitol - úvodní část popisuje výběr a vznik práce. Druhá kapitola je věnována podrobnému zpracování historického vývoje v postupném časovém sledu od vzniku města Prachatice po současnost. Historie je neodmyslitelně spjata a provázána s historickým vývojem divadla a ochotnického spolku. Třetí kapitola je zamyšlením nad významem a smyslem ochotnického divadla na základě získaných poznatků ve spojení s vlastním pohledem a je pojata jako úvodní vstup k základnímu tématu této diplomové práce, které je zpracováno v navazujících kapitolách. Jedná se o historický vývoj divadla a ochotnického spolku, vznik a činnost Šumavského ochotnického spolku, seznámení s dramaturgií, repertoárem spolku a uvedení medailonků významných osobností.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is directed at the mapping of the theatre development in Prachatice, activity Prachatice´s amateur actors with a view into the dramaturgy, repertoire of the company and mentioning of the worthies. The thesis is divided into the several sections ? the opening part describes the selection and creation of the thesis. The second section is devoted to a detailed process of historical development in the progressive sequence of the time since the Prachatice town inception to the present. The history is essentially guided and adherent to historical development of the theater and amateur institution. The third section is purporting over a meaning and a sence of the amateur theater on the basis of acquired findings with a connection with own view and this section is conceive as a beginning entry to the basic theme of this diploma thesis, which is processed in follow-up sections. This is the historical development of theater and amateur institution, the creation and activity of the Bohemia amateur association, a introduction to dramaturgy, repertoire of the institution and introducing of the prominent personalities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Sumavsky ochotnicky spolek Prachatice-Jarmila Svabkova.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
svabkova.pdfPosudek vedoucího práce199,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).svabkova.pdfPosudek oponenta práce182,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).svabkova.pdfPrůběh obhajoby práce155,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2736

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.